“Thế giới cần hoàn toàn suy nghĩ và Làm theo Việt nam” (*)

11 May 2021

Đất nước Việt nam bao năm qua đã phát huy được truyền thống rất tốt đẹp,anh hùng của tổ tiên. Nay nhân dân Việt nam lại tiếp tục dẫn đầu những nước nhỏ bé lạc hậu tiến lên cùng Thế giới văn minh, cùng Loài người hiện đại. Sau đây, không chỉ điểm lại rất tổng quát, nhưng rất ngắn gọn, các bước thăng trầm của Đất nước VN, của cả Loài người, mà còn bàn về con đường tương lai sáng lạn của Dân tộc VN này và của toàn Nhân loại.

 1. Nước VN đã hoàn thành THẮNG LỢI trong CUỘC CÁCH MẠNG dành ĐỘC LẬP TỰ DO của DÂN TỘC năm 1945, đã thành lập nước Việt nam DÂN CHỦ CỘNG HÒA.Gần đây,trong quá trình tiến lên, Lãnh đạo VN cũng đã nhắc lại, VN cần nghiên cứu để làm rõ về NỘI DUNG CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (CNXH). Nói khác đi, VN và Thế giới hiện nay vẫn chưa rõ hoàn toàn CNXH chân chính nếu nước VN và các nước muốn đi theo thì phải là kiểu nào.
 2. Trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của VN (sau lần sửa chữa cuối cùng), Người chỉ di chúc là Việt nam sẽ phấn đấu kỳ được cho nước Việt nam ĐỘC LẬP,DÂN GIẦU, NƯỚC MẠNH, XÃ HỘI TỰ DO, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH và cũng chúc các nước khác trên thế giới sẽ được như vậy . . .Người đã không nhắc đến Chủ nghĩa Cộng sản (CNCS) và CNXH trong phần kết luận của Di chúc.
 3. Các nước Tư bản Tây Âu chính là nơi đã tự sáng lập ra CNCS, CNXH, nhưng đã thấy rõ những phần sai lầm (vì chống cả các nhà trí thức, tư bản, địa chủ tử tế, yêu nước) nên Tư bản Tây Âu đã tự gạt bỏ CNCS và CNXH. Còn Liên Xô và Đông Âu trước đây đã dẫn đầu Thế giới vận dụng CNCS,CNXH như một công cụ cứu dân, cứu nước, nhưng sau đó cũng thấy rõ những phần SAI LẦM, nên cũng đã từ bỏ. Mặc dù chính hiện nay họ có đầy đủ chủ quyền và được quyền tự do quyết định, nhưng nước Nga và các nước Đông Âu (đã văn minh và được tự do hơn trước), nhưng không quay trở lại CNCS, CNXH  . . . .vậy đó là 1 thực tế, Thế giới rất cần chú ý điều đó . . . . .
 4. Trung quốc cũng dùng CNCS, CNXH để cứu nước, nhưng nay đang bị mâu thuẫn gay gắt với bao nước trên thế giới . . . và với chính nước Hoa kỳ  . . . vậy chưa rõ đó có phải là do ảnh hưởng sự SAI LẦM của CNCS,CNXH, hay chính là vì Chủ nghĩa ĐẠI ĐẾ Đại Hán lạc hậu bành trướng cổ xưa nay đã hồi sinh !
 5. Nước Hoa kỳ đang cương quyết đấu tranh “tiêu diệt CNXH”, vậy Hoa kỳ đang muốn tiêu diệt CNXH là CNXH  kiểu nào ? ? ?
 6. Nhìn toàn cục: Chủ nghĩa Cộng sản muốn đấu tranh chống bóc lột thậm tệ của Chủ nghĩa Tư bản (CNTB) và các Chế độ Thực dân, Đế quốc, Phát xít . . . để giải phóng dân nghèo, công – nông và các nước thuộc địa . . .đó là điều RẤT ĐÚNG , nhưng CNCS lại muốn đưa giai cấp CÔNG - NÔNG (còn ít được học hành, vẫn lạc hậu, phải đi làm thuê gánh mướn) lên lãnh đạo để xây dựng các nước và toàn Thế giới  . . . thì đã tạo ra bao NGHỊCH CẢNH tại các nước thuộc địa và phong kiến mới được giải phóng mà xã hội còn bao lạc hậu so với thế giới văn minh . . . Nên chính Các Mác khi đã lớn tuổi mới nhận ra là các xã hội lạc hậu “không thể ĐỐT CHÁY GIAI ĐOẠN”, “KHÔNG THỂ ĐI TẮT ĐÓN ĐẦU” bỏ qua CNTB được . . .như đã mong muốn khi còn Liên Xô . . .Vi vậy các nước lạc hậu, sau khi vận dụng CNCS, CNXH dành độc lập thành công, thì hoặc đã đi theo CNTB, hoặc là lại quay về với các Đại đế Phong kiến thủa xưa !
 7. Tại VN rất đặc biệt, bằng CÁCH MẠNG DÂN TỘC(chứ không phải là Cách mạng Vô sản Mác - Lê),từ tháng 8 NĂM 1945, nước Việt nam dân chủ cộng hòa đã ra đời và DẪN ĐẦU THẾ GIỚI THỨ 3 để tiến lên. . . như mọi người, mọi nước trên thế giới đã thấy, và đến nay nước VN, tuy đã phải vượt qua bao sai lầm, mâu thuẫn, khó khăn,chống bao giặc ngoại xâm . . .mà lại vẫn đang dẫn đầu các nước còn nhược tiểu này vì độc lập, tự do và tiến bộ  . . .Bởi vì rằng, nước VN tuy vẫn rất tôn trọng CÔNG – NÔNG, nhưng lại đã sáng suốt, biết coi trọng đại nghĩa là TOÀN DÂN LÀM CHỦ, nên cũng đang cương quyết phát triển đất nước  theo những phần ƯU ĐIỂM của cả 2 loại chế độ: Cộng sản và không “Cộng sản”).Tức kinh tế bao gồm cả 3 thành phần: Nhà nước, Tư nhân và Nước ngoài; đã cương quyết, thực chất nay đã lựa chọn các Lãnh đạo có trình độ, tức là đưa TRÍ THỨC và các nhà LÃNH ĐẠO CÔNG – THƯƠNG có trình độ văn hóa cao và năng lực thực sự lên lãnh đạo các cấp và cả nước. . .tức đã đi theo chế độ như các nước Bắc Âu, mà Hồ Chí Minh đã noi theo (vì vậy thực chất đã không hoàn toàn đi theo CN Mác – Lê, tức CHỈ DO CÔNG NÔNG ĐỘC QUYỀN LÃNH ĐẠO, do đó, nay sẽ không cần treo cờ búa liềm mọi lúc như mới nhầm lẫn rõ từ sau 1975, ở mọi nơi và ngang hàng với cờ đỏ sao vàng) . . .Nay VN thực chất đang dẫn đầu thế giới tiến lên văn minh, hiện đại . . .
 8. Vậy nay, toàn thế giới chúng ta cần nghiên cứu xem, liệu có nên để 2 THÁI CỰC là XÃ HỘI (tức CNXH) và TƯ NHÂN (tức CNTB) cứ đi theo 2 hướng ngược chiều, ĐỐI NGHỊCH, CHỐNG CHỌI, MÂU THUÃN NHAU mãi làm gì.Cuộc sống rất cần CÂN BẰNG,HÀI HÒA các mặt của cả CON NGƯỜI và của cả XÃ HỘI,chính là vì mục tiêu khái quát nhất: Tức là vì HẠNH PHÚC của TẤT CẢ MỌI CON NGƯỜI (không chỉ của những người thông minh, làm ăn tài giỏi, tự giàu có, hoặc không chỉ của giai cấp công – nông và các cán bộ chỉ dựa vào lương bổng). Toàn Thế giới hãy nghiên cứu để từ bỏ những khuyết tật, và chọn nhặt những mặt ƯU THỜI MẪN THẾ của cả 2 loại chủ nghĩa nói trên để vì HÒA BÌNH, VĂN MINH, HẠNH PHÚC của toàn NHÂN LOẠI . . . Vì vậy, tại VN,cần thực chất quay hoàn toàn về TƯ TƯỞNG, ĐƯỜNG LỐI của Hồ Chí Minh, hơn thế, từ 2018 trên Thế giới đã xuất hiện tư duy mới về HẠNH PHÚC CỦA CON NGƯỜI (trên trang mạng TIẾN CÙNG NHÂN LOẠI vuduyphu’s page tại Google), chính đây là gợi ý suy nghĩ về HẠNH PHÚC của chính MỌI GIAI CẤP, MỌI CON NGƯỜI, chứ không coi trọng các chủ nghĩa cực đoan cứ đối chọi, ngược chiều lẫn nhau, hay không nên chỉ coi CNXH mới là điều quan trọng nhất. Cần khắc phục bao nhầm lẫn của toàn thể Loài người để tìm ra một CON ĐƯỜNG MỚI cho toàn Nhân loại.

Vậy nhìn khái quát lại, và theo DI CHÚC của Hồ Chí MInh, chúng ta chưa cần vội vàng chỉ đi theo CNXH để nhân dân hoang mang, khi mà chính Thế giới cũng vẫn còn chưa rõ CNXH đúng đắn,nghiêm chỉnh ban đầu (tức chủ nghĩa cộng đồng tất cả tài sản, rồi sau đó đã biến dạng, biến tướng) là thế nào.Và có phải chỉ có CNXH là cần thiết hay là còn lệch về một phía chưa hợp lý hay không?

Nói tóm lại, Thế giới cần theo gương nước VN hiên nay, tức là cần ĐẠI ĐOÀN KẾT, không cạnh tranh, đấu tranh giai cấp, tất cả đều cần VÌ DÂN, VÌ NƯỚC,  cùng nhau suy ngẫm,nghiên cứu tổng quát TOÀN DIỆN hơn để cùng khắc phục bao nhầm lẫn, sai sót lớn, tai hại hơn nhiều những sai sót của CNTB và CNCS đang hiện hữu,tức những sai sót của toàn thể Loài người hiện nay, mà các nhà khoa học lừng danh lỗi lạc trên Thế giới (như Plaise Pascal, Albert Einstein, Beurguignon, Bill Joy, Stephen Hawking . . .) và cả Hồ Chí Minh về cuối đời đã từng nêu rõ.(Gần đây đã xuất hiện thêm bao tài liệu mới của Michael Pillsbury, Trần Hùng, Phạm Phú Khải và Peter Navarro . .  . . . . .trên các trang mạng, những tư duy rất sâu sắc mà ta cần lưu ý).

Xin nhân dân toàn Thế giới hãy rất quan tâm lãnh đạo đấu tranh vì HOÀ BÌNH, HẠNH PHÚC của tất cả các DÂN TỘC và của TOÀN NHÂN LOẠI, đó chính là điều quan trọng nhất hiện nay. Nếu Liên hiệp quốc đi đầu, tiến lên thành một Chính phủ toàn cầu, lãnh đạo được hướng tiên tiến mới này thì Thế giới sẽ không bị nhầm lẫn, rối loạn như đang diễn ra.

                                                              Hà nội, ngày 10 tháng 6, 2020

                                                                           Tư duy Cộng đồng

 

(*) Lời các Lão thành Cách mạng Thế giới,

mở rộng câu nói tại Việt nam  : “Cần hoàn

toàn suy nghĩ và làm theo Bác Hồ” cùng với

công trình lớn mới nhất của Viện n/c SENA, Hà nội:

“CHÍNH THỂ MỚI, KẾT NỐI MỚI, VIỆT NAM MỚI”

 

 

 

 

Thế giới cần hòan toàn suy nghĩ và

Làm theo Việt nam. Phần II

          Tóm tắt:

 1. Tình hình Thế giới hiện nay thế nào?
 • Các loại Đạo giáo đều muốn tốt đẹp, vậy mà lại chưa hòa thuận được với nhau. Các loại Chủ nghĩa chính trị đều nhắm mục tiêu cao thương, vậy mà thậm chí còn đang chống chọi lẫn nhau. Thật lạ lùng, bởi như vậy làm sao còn là TỐT ĐẸP hay là CAO THƯỢNG?! Có phải đều ẩn náu những mục đích XẤU XA?         
 • Việc sinh con cái chưa theo định hướng có lợi nhất cho các gia đình, cho các nước và cho cả Loài người; Nên đã có đề xuất mỗi gia đình chỉ sinh trung bình 2 con, lấy 3 bù 1.
 • Thế giới đã HỘI NHẬP TOÀN DIỆN, đã trở thành NGÔI LÀNG TOÀN CẦU rồi, nhưng Liên hiệp quốc vãn chưa trở thành Chính phủ TOÀN CẦU . . .Nên vẫn chỉ nói suông được thôi.
 • Ưu điểm và Sai sót của các loại chủ nghĩa chính trị đã rõ, nhưng chưa được Thế giới nghiêm chỉnh khảo cứu và khẳng định thống nhất, rằng cần phải thay đổi ngay thế nào . . .
 • Sai sót của các loại Đạo giáo,, các loại Chủ nghĩa chính trị là lớn, nhưng theo các nhà khoa học tầm cao, lừng danh, nhận định, thì SAI SÓT của TOÀN THỂ Nhân loại thực tế lại còn lớn hơn, nguy hiểm hơn. Vậy mà chúng ta chưa làm rõ được điều này . . .
 • Số lượng con cái trung bình là rất quan trọng cho sự tồn tại yên ổn của toàn thể Loài người, nhưng số lương DÂN CƯ của mỗi nước còn là yếu tố quyết định đến TÂM TRẠNG của các nước: Hòa bình, yên vui . . . hay muốn bành trướng, xâm lược? Hiện nay có những nước chỉ có 1 vài triệu dân, có nước lại có đến 1400 triệu dân, chênh lệch nhau quá đáng . .  Do đó đã tự sinh ra 2 trạng thái tư duy và hành động TRÁI NGƯỢC HẲN NHAU: Thỏa mãn yên lành và Tham lam, tàn bạo; hòa bình và chiến tranh. .
 • Thái độ của các nước đối với chiến tranh có ít nhất 2 loại: Một loại do nhầm lẫn, không biết dùng công cụ tư duy, tình cảm trong lành, hữu nghị để quan hệ giữa các nước với nhau; Một loại lại rất chủ động coi chiến tranh là công cụ chính để đạt mục tiêu cạnh tranh, nhất là những nước to lớn, nhưng còn lạc hậu, nhưng lại muốn vươn lên đứng trên các nước khác văn minh hơn . . .nên phải dùng chiến tranh.Thật là THAM LAM, NGU DỐT . . .
 • Loài người có nên chỉ xoay quanh các mục đích ngăn hạn, trước mắt . . .trên Trái Đất, như đang đề cập, hay cần suy nghĩ rộng – dài phù hợp với tầm nhìn ra Vũ trụ của các nhà khoa học cấp cao . . .Thực sự đang tồn tại cả 2 khuynh hướng. Khuynh hướng văn minh tại nước ta cũng đã có bàn thảo trong và ngoài Đảng, như các nhà trí thức tiên tiến, như các Tổ chức như VIDS, SENA, Minh triết, . . .đang bàn.
 • Việt nam đã cùng SUY NGHĨ với các nhà lãnh đạo, các nhà khoa học trí tuệ cao trên thế giới và đã bắt đầu hành động, nhưng vì chỉ là nước trung bình nhỏ, nên cần có sự tham gia tích cực kịp thời và dẫn đầu của các nước lớn và của toàn Thế giới . . .
 1. Mục tiêu chính của Thế giới văn minh tương lai là cần thế nào?
 • Là cần phải TOÀN DÂN LÀM CHỦ, chứ không phải chỉ là Chủ nghĩa Tư bản làm chủ, hay Chủ nghĩa Cộng sản làm chủ . . .
 • Là cần phải lập Chính phủ và Luật pháp toàn cầu, thay cho Liên hiệp quốc và chỉ mới có các Hiến chương . . .
 • Quyết định dứt khoát: Mỗi gia đình chỉ sinh trung bình là 2 con, nếu 3 là bù cho 1.
 • Cố gắng dàn xếp làm sao các nước san sẻ dân số, diện tích cho nhau, để được hìền hòa, yên bình, thông qua sự mua bán đất đai đường hoàng, điều động di chuyển dân số hợp lý. . .(chứ không bành trướng, xâm lược) dưới sự  hỗ trợ điều khiển, dàn xếp, chỉ huy của Chính phủ toàn cầu. Có nên quyết định ngay: Các nước bé nhất cũng nên vài chục triệu dân, các nước lớn nhất chỉ nên vài ba trăm triệu dân là vừa thuận tiện cho 1 Chính phủ phục vụ, quản lý, điều khiển . . .(để chính phủ sẽ không cần áp đặt, cực đoan thống trị hay đi bành trướng, xâm lược như các Đại đế thủa xưa).
 • Cần thống nhât phát huy các chủ trương, mục tiêu tốt đẹp của các Đạo giáo, các Chủ nghĩa; quyết tâm từ bỏ những chủ trương, mục tiêu không hợp lý, thậm chí sai trái của các Đạo giáo, các Đảng phái (sẽ có 1 tư liệu chuyên đề về chủ đề này).
 • Quyết tâm loại trừ chiến tranh, quan trong nhất cho mục tiêu này là: Cần hiểu: Tìm kiếm HẠNH PHÚC chân thật và sự thực là sống trong hòa bình; Cần chống chiến tranh bành trướng xâm lược, vì đó là các Mục đích NHẦM LẪN, hay GIẢ TẠO; Loại trừ tất cả các vũ khí giết người hàng loạt , vũ khí vi trùng, mọi loại tầu bè đe dọa các nước khác . . . .của tất của các nước lớn,  không chỉ đe dọa thống trị, mà còn tìm cách buôn bán vũ khí chiến tranh để làm giầu . . .
 • Loài người cần nghiên cứu khẩn trương để xem xét, xác định các loại hoạt động, các loại sản phẩm, các loại mục tiêu, mục đích nào là không có lợi, thậm chí có hại cho sự tồn tại hòa bình, yên vui, hạnh phúc của các nước và của cả Loài người. Đây chính là vấn đề rất lớn và cực khó, nhưng vì chưa làm được nên thế giới mới TỒI TỆ như hiện nay . .
 • Các nước giầu có, văn minh trên Thế giới cần nhiệt tâm tham gia hỗ trợ, giúp đỡ các nước lạc hậu, kém phát triển nhăm khắc phục được khó khắn để tiên lên theo kịp văn minh thế giới . . . nhằm dân cư các nước lạc hậu có thể tiến lên tránh nghèo đói, thậm chí giầu có ngay tại nước mình . . . dưới sự hỗ trợ, điều khiển và chỉ đạo của Chính phủ toàn cầu. Đó chính cũng là cách CHỦ ĐỘNG, KHÔN NGOAN tự bảo vệ mình của các nước giầu . .
 • Toàn thế giới, dưới sự nghiên cứu của các nhà khoa học và sự điều khiển của Chính phủ toàn cầu nhằm giúp và bắt buộc các nước phải hủy bỏ mọi loại vũ khí giết người hàng loạt, gây nguy hiểm cho cộng đồng toàn cầu . . . và biến các tài sản giết người đó thành vật tư có ích cho các nước làm chủ và cho cả Thế giới.
 • Loài người hãy cố “TRÀN RA” Vũ trụ, chứ không tràn ra các nước khác thông qua bành trướng, xâm lươc, dù là kiểu mới !
 • Tóm lại, cần nghiên cứu cho rõ những TIÊN ĐOÁN của các TIỀN NHÂN TRÍ TUỆ của Loài người (đã liệt kê ở phần I) để cùng tìm thêm PHƯƠNG HƯỚNG, NỘI DUNG KHẮC PHỤC . . .
 • Vân vân . . .Chưa đủ, xin mời tham gia trao đổi thêm.

Hà nội, ngày 15, tháng 2, 2021

TƯ DUY CỘNG ĐỒNG

 

Đã đến lúc phải

XÂY DỰNG MỘT THẾ GIỚI MỚI

Kính gửi TOÀN THẾ GIỚI

và LIÊN HIỆP QUỐC

Từ xưa đến nay trên Thế giới đã có các đợt chiến tranh đặc biệt giữa một nước, hay một vài nước với TOÀN THẾ GIỚI, đã từng bao lần làm tan hoang cả TRÁI ĐẤT. Xin nêu lại rất vắn tắt:

Những thời kỳ đầu: Có chiến tranh Thế giới là do lần lượt đã có 5 Đại đế hùng mạnh nhất lịch sử nhân loại gây ra, đó là:

 1. Đế chế Ba tư: Có từ 480 năm trước Công nguyên, đã chiếm được 44% dân số Thế giới, bao gồm Trung Đông, Bắc Phi, Trung Á, Ấn độ, Châu Âu . . chiếm được các nước bằng hình thức xâm lược QUÂN SỰ rất gian ác. . .nhưng cuối cùng đã bị toàn Thế giới chống lại và đã tan rã . . .
 2. Đế chế La mã: Đế chế La mã, và các Đế chế khác tiếp sau về chi tiết cũng có khác nhau, nhưng tổng quát thì lại đều giống nhau, tức là đều bành trướng xâm lược nhiều nước, đều rất tham tàn, độc ác , dã man . . . nên cũng bị thế giới làm cho tan rã tương tự, xin mời tra cứu trong các trang mạng về lịch sử Loài người. . .
 3. Đế chế A rập, rồi tới
 4. Đế chế Mông cổ,và
 5. Đế chế Anh quốc: cũng vậy, xin cho phép không cần nêu chi tiết .

Các Đế chế nói trên đều rất SAI LẦM, nên mới thành Đại Đế (chiếm,nhập bao nước vào để cai trị, bóc lột, tàn ác, dã man) vì vậy đã bị Nhân dân toàn Thế giới đấu tranh buộc tất cả các Đại đế nói trên đã phải giải thể hết.

 

Thời kỳ thứ 2: Đã xuất hiện 3 nước Phát xít, đã gây ra Đại chiến thế giới thứ 2 tàn phá bao nước, cũng bị toàn thế giới hợp lực lại để đánh tan. Ai cũng đã rõ cả;

 

Thời kỳ thứ 3: Đã có 2 nước lớn theo chế độ Cộng sản, đã trở nên lớn mạnh nhất, đó là Liên Xô và Trung quốc. Liên Xô trở thành Đại đế do đã nhập 15 nước vào với nước Nga, thắng lợi cũng lớn, song sai lầm cũng rất nhiều, nên đã bị toàn Nhân dân đã đứng lên, dưới sự hỗ trợ áp lực của Thế giới văn minh, đã tự lật đổ chế độ, giải tán 15 nước trước đây  bị nhập vào, nay họ đã tách ra để được ĐỘC LẬP, TƯ DO làm ăn, sinh sống, HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ với toàn Thế giới. Họ không quay về với CNXH . . .Hiện nay chỉ đang còn lại có Đại đế Trung quốc (đã xâm lược, chiếm được trên 13 nước nhập vào làm 1, nhưng nay lại xâm chiếm ra các biển khơi và nhiều nước khác, theo nhiều mưu mô rất mới lạ, thâm hiểm, man dại . . .), như đang thấy.

 

Vậy chúng ta hãy cùng khách quan xem xét, xem Đại đế Trung quốc hình thành ra sao và sẽ tồn tại đến bao giờ ?

Cái nước GỐC của Trung quốc đầu tiên là nước Hoa hạ, nằm phía bắc sông Dương tử. Do Đại đế Mông cổ đánh chiếm, nên Hoa hạ đã phải xây bức VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH quá to lớn, hùng vĩ, vững vàng để tự bảo vệ, như đã thấy và vẫn còn đang tồn tại. Dẫn chứng lịch sử hiện vật này khó ai bác bỏ. Sau khi Đại đế Mông cổ bị Thế giới đánh cho tan rã, như nói trên . . . thì Vua Chúa nước Hoa hạ lại bắt đầu vùng lên, bành trướng, xâm lược ra các nước chung quanh. Sau đó là chiếm tiếp Mãn châu lý . . . (phía đông bắc),  đánh chiếm xâm lược các nước thuộc khối BÁCH VIỆT ở phía NAM sông Dương tử (gồm 9 nước: Điền Việt, Âu Việt, Hồ Việt, Đông Việt, U Việt, Mãn Việt, Nam Việt, Chiêm Việt, Văn Lang – hãy xem bản đồ kèm theo - nay Trung quốc đã dồn 9 nước đó vào thành 3 tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Vân nam). Riêng Lạc Việt, tức Việt nam hiện nay, Trung quốc đã từng chiếm, nhưng Lạc Việt đã từng vùng lên thoát ra để sống ĐỘC LẬP. . . như đã thấy. Sau Đại chiến thế giới thứ 2 và sau nội chiến tại Trung quốc, thì Mao Trạch Đông đã cho quân xâm chiếm thêm luôn 3 nước là Tân cương, Tây tạng và Nội mông. Trung quốc phải dừng bành trướng sang Mông cổ vì đụng tới Liên Xô, sang Triều tiên vì có Nhật bản, đối với Việt nam vì có Thực dân Pháp (sau Pháp đã thua và VN đã giành được độc lập . . .) và nay Trung quốc đang bành trướng, xâm chiếm Biển Đông và đang có nhiều hình thức xâm lược mới, hiện đại, tinh vi. Đó là cả MỘT QUÁ TRÌNH ĐẠI ĐẾ HÓA suốt từ thời sau khi Đại đế Mông cổ bị tan rã . . . chứ không phải NGẪU NHIÊN. Các SAI LẦMcũng không phải chỉ là do Chủ nghĩa Cộng sản (lợi dụng quyền lực của dân nghèo để thống trị) và Chủ nghĩa Tư bản (lợi dụng đồng tiền của nhà giầu để thống trị) cùng vận dụng gây ra, vì vậy các Chủ nghĩa đó đã cùng góp sức giúp Đại đế Trung hoa có từ ngàn  xưa nay trở nên tài giỏi bao trùm và vượt hẳn lên trên các loại Đại đế cổ lỗ hơn đi trước!

Nếu Đại đế Liên Xô hình thành là do giai đoạn đầu của Chủ nghĩa Cộng sản giúp nước Nga và các nước chung quanh giành được độc lập khỏi sự chèn ép, xâm lăng của Phương Tây, nhưng Đại đế Liên Xô đã tan rã vì chính là kết quả những cái SAI LẦM của Chủ nghĩa CS này.

Nhưng còn Đại đế Trung quốc bị dừng lại do các nước Phương Tây và nước Nhật bản tràn vào xâm lược và bóc lột. Rất ngẫu nhiên: Đại đế Trung quốc đã được giải phóng do Đại chiến thế giới thứ 2, Đại đế Trung quốc đã được khôi phục do Liên xô giúp đỡ, sau đó Đại đế Trung quốc đã vươn lên mạnh mẽ, bành trướng, xâm lược được như hiện nay là do SAI LẦM của Hoa kỳ (Hoa kỳ đã dựng TQ dậy và đã giúp TQ giầu mạnh sau khi Hoa kỳ thua tại Việt nam). Cái GỐC tư duy bành trướng xâm lược của giống nòi Đại đế của Trung quốc chính đã là của Vua chúa TQ hình thành từ ngàn xưa, như bao nước Đại đế  khác . . . nhưng tại sao Đại đế TQ nó vẫn tồn tại được và kéo dài . . . vì nó mới chỉ bị Chủ nghĩa Thực dân, Phát xít NGĂN CHẶN lại, và sau đó là  Chủ nghĩa CS và Chủ nghĩa Tư bản thế giới đã tạo ra bao SAI LẦM, nên đã ngẫu nhiên giúp tư tưởng, truyền thống ĐẠI ĐẾ Trung hoa hồi phục lại và vùng lên được, như đang diễn ra, đã rất khôn ngoan xảo quyệt, thâm độc . . . mà Thế giới ngày nay lại NGU NGƠ, KHỜ DẠI  . . . nên vẫn NHẦM LẪN, khó mà nhận ra đầy đủ hết cái anh Đế Chế này.

Tại sao lại nói là Thế giới CHƯA NHẬN RA ĐẦY ĐỦ HẾT ?

Các nước Tư bản thì bảo Trung quốc SAI là do Chủ nghĩa Cộng sản (tất cả chỉ vì dân nghèo, nhưng thủ lĩnh đã lợi dụng để thống trị, làm giầu).

Các nước Cộng sản thì bảo Trung quốc SAI là do Chủ nghĩa Tư bản (tất cả chỉ vì lợi nhuận, nhưng thủ lĩnh đã núp dưới chiêu bài tự do, dân chủ để dễ thống trị).

Nhưng bao người đã quên rằng CÁI GỐC của HÀNH ĐỘNG hiện nay của Trung quốc chính là còn do có thêm cái BẢN CHẤT Chủ nghĩa Đại Hán, là TƯ DUY ĐẠI ĐẾ phong kiến BÀNH TRƯỚNG, thống trị, bóc lột dân lành như bao nước Đại đế kiểu cổ có từ ngàn xưa  . . .Nói như vậy để nhắc Toàn Thế giới rằng, tư duy ĐẠI ĐẾ TQ thâu tóm 13 nước và 1,4 tỷ dân nó đã thâm nhập vào cả nội tạng của chính không ít người TQ rồi, chứ nói như Đảng Cộng hòa (Hoa kỳ) là chỉ tiêu diệt Đảng CS TQ thôi là cũng chưa thể diệt Đế chế này được tận GỐC RỄ. Vì vậy toàn Thế giới cần tạm dừng các tranh chấp tầm thấp hơn, mang tính cục bộ, cần phải hợp lực rộng lớn giúp GIẢI THỂ cả cái nước Đại đế cuối cùng này thì mới có thể giúp chính nhân dân TQ thay đổi được bản chất, mới đem lại TỰ DO, HÒA BÌNH, YÊN VUI, HẠNH PHÚC cho chính 1,4 tỷ nhân dân 13 nước đã bị nhập vào, và cho cả toàn thể Loài người này hiện nay TẠO ĐƯỢC CUỘC SỐNG MỚI HÒA BÌNH YÊN VUI, HẠNH PHÚC.   Toàn thể Nhân loại rất cần phải bình tĩnh khách quan NHẬN THỨC RA và cùng nhau chung sức với nhân dân Trung quốc để giải quyết, thì mới có điều kiện phát triển các định hướng VĂN MINH HẠNH PHÚC mới như đã mong muốn… chậm nhất là Thế kỷ 21.             

                                                                                 2-9-2020

                                                      Tư duy cộng đồng

 

 

Cùng đoán xem: Nhân dân

Trung quốc vẫn muốn Hùng mạnh To lớn Bành trướng, Xâm lược,

hay muốn tách trở về thành 14 nước độc lập để sẽ HÒA BÌNH, VĂN MINH, HẠNH PHÚC như bao nước

trung bình, nhỏ bé: Singapore, Đài loan,

Áo, Đan mạch, Bỉ,Thụy điển, Bhoutan, New Zeland, Vietnam, v.v . . và như bao nước khác nữa hiện nay!? 

bài viết liên quan

TS.VŨ DUY PHÚ

  Tiến sĩ ngành điện tử Hungary - Hungary Academ.ph.D

  Người đồng sáng lập hội vô tuyến điện tử Việt Nam ( REV ).

  Co-founder. VietNam Radio-Electronic Association

  Người sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam ( VEIA ).

  Founder. VN Electronic-informatic Industries Association

  Người sáng lập Viện những vấn đề phát triển Việt Nam ( VIDS ).

  ​Founder. VN Institute of Development Studies

  Người sáng lập diễn đàn lý luận phát triển ( FODS ).

  Founder. Forum of Development Studies

Tư duy tập thể 2016

Bài viết và góp ý xin gửi về email: [email protected]


Số người đang online: 2

Số người đã truy cập: 133523