“Thế giới cần hoàn toàn suy nghĩ và Làm theo Việt nam” (*)

24 Mar 2021

Đất nước Việt nam bao năm qua đã phát huy được truyền thống rất tốt đẹp, anh hùng của tổ tiên. Nay nhân dân Việt nam lại tiếp tục dẫn đầu những nước nhỏ bé lạc hậu tiến lên cùng Thế giới văn minh, cùng Loài người hiện đại. Sau đây, không chỉ điểm lại rất tổng quát, nhưng rất ngắn gọn, các bước thăng trầm của Đất nước VN, của cả Loài người, mà còn bàn về con đường tương lai sáng lạn của Dân tộc VN này và của toàn Nhân loại.

 

1 . Nước VN đã hoàn thành THẮNG LỢI trong CUỘC CÁCH MẠNG dành ĐỘC LẬP TỰ DO của DÂN TỘC năm 1945, đã thành lập nước Việt nam DÂN CHỦ CỘNG HÒA. Gần đây, trong quá trình tiến lên, Lãnh đạo VN cũng đã nhắc lại, VN cần nghiên cứu để làm rõ về NỘI DUNG CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (CNXH). Nói khác đi, VN và Thế giới hiện nay vẫn chưa rõ hoàn toàn CNXH chân chính nếu nước VN và các nước muốn đi theo thì là kiểu nào.

2. Trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của VN (sau lần sửa chữa cuối cùng), Người chỉ di chúc là Việt nam sẽ phấn đấu  kỳ được cho nước Việt nam ĐỘC LẬP, DÂN GIẦU, NƯỚC MẠNH, XÃ HỘI TỰ DO, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH và cũng chúc các nước khác trên thế giới sẽ được như vậy . . .Người đã không nhắc đến Chủ nghĩa Cộng sản (CNCS) và CNXH trong phần kết luận của Di chúc.

3. Các nước Tư bản Tây Âu chính là nơi đã tự sáng lập ra CNCS, CNXH, nhưng đã thấy rõ những phần sai lầm (vì chống cả các nhà trí thức, tư bản, địa chủ tử tế, yêu nước) nên Tư bản Tây Âu đã tự gạt bỏ CNCS và CNXH. Còn Liên Xô và Đông Âu trước đây đã dẫn đầu Thế giới vận dụng CNCS, CNXH như một công cụ cứu dân, cứu nước, nhưng sau đó cũng thấy rõ những phần SAI LẦM, nên cũng đã từ bỏ. Mặc dù chính hiện nay họ có đầy đủ chủ quyền và được quyền tự do quyết định, nhưng nước Nga và các nước Đông Âu (đã văn minh và được tự do hơn trước), nhưng không quay trở lại CNCS, CNXH  . . . .vậy đó là 1 thực tế, Thế giới rất cần chú ý điều đó . . . . .

4. Trung quốc cũng dùng CNCS, CNXH để cứu nước, nhưng nay đang bị mâu thuẫn gay gắt với bao nước trên thế giới . . . và với chính nước Hoa kỳ  . . . vậy chưa rõ đó có phải là do ảnh hưởng sự SAI LẦM của CNCS, CNXH, hay chính là vì Chủ nghĩa ĐẠI ĐẾ Đại Hán lạc hậu bành trướng cổ xưa nay đã hồi sinh ?

5. Nước Hoa kỳ đang cương quyết đấu tranh “tiêu diệt CNXH”, vậy Hoa kỳ đang muốn tiêu diệt CNXH là CNXH  kiểu nào ? ? ?

6. Nhìn toàn cục: Chủ nghĩa Cộng sản muốn đấu tranh chống bóc lột thậm tệ của Chủ nghĩa Tư bản (CNTB) và các Chế độ Thực dân, Đế quốc, Phát xít . . . để giải phóng dân nghèo, công – nông và các nước thuộc địa . . .đó là điều RẤT ĐÚNG , nhưng CNCS lại muốn đưa giai cấp CÔNG - NÔNG (còn ít được học hành, vẫn lạc hậu, phải đi làm thuê gánh mướn) lên lãnh đạo để xây dựng các nước và toàn Thế giới  . . . thì đã tạo ra bao NGHỊCH CẢNH tại các nước thuộc địa và phong kiến mới được giải phóng mà xã hội còn bao lạc hậu so với thế giới văn minh . . . Nên chính Các Mác khi đã lớn tuổi mới nhận ra là các xã hội lạc hậu “không thể ĐỐT CHÁY GIAI ĐOẠN”, “KHÔNG THỂ ĐI TẮT ĐÓN ĐẦU” bỏ qua CNTB được . . .như đã mong muốn khi còn Liên Xô . . .Vi vậy các nước lạc hậu, sau khi vận dụng CNCS, CNXH dành độc lập thành công, thì hoặc đã đi theo CNTB, hoặc là lại quay về với các Đại đế Phong kiến thủa xưa !

7. Tại VN rất đặc biệt, bằng CÁCH MẠNG DÂN TỘC (chứ không phải là Cách mạng Vô sản Mác - Lê) từ tháng 8 NĂM 1945, nước Việt nam dân chủ cộng hòa đã ra đời và DẪN ĐẦU THẾ GIỚI THỨ 3 để tiến lên. . . như mọi người, mọi nước trên thế giới đã thấy, và đến nay nước VN, tuy đã phải vượt qua bao sai lầm, mâu thuẫn, khó khăn, chống bao giặc ngoại xâm . . . mà lại vẫn đang dẫn đầu các nước còn nhược tiểu này vì độc lập, tự do và tiến bộ  . . .Bời vì rằng, nước VN tuy vẫn rất tôn trọng CÔNG – NÔNG, nhưng lại đã sáng suốt, biết coi trọng đại nghĩa là TOÀN DÂN LÀM CHỦ, nên cũng đang cương quyết phát triển đất nước  theo những phần ƯU ĐIỂM của cả 2 loại chế độ: Cộng sản và không “Cộng sản”). Tức kinh tế bao gồm cả 3 thành phần: Nhà nước, Tư nhân và Nước ngoài; đã cương quyết, thực chất đã lựa chọn các Lãnh đạo có trình độ, tức là đưa TRÍ THỨC và các nhà LÃNH ĐẠO CÔNG – THƯƠNG có trình độ văn hóa cao và năng lực thực sự lên lãnh đạo các cấp và cả nước. . .tức đã đi theo chế độ như các nước Bắc Âu, mà Hồ Chí Minh đã noi theo (vì vậy thực chất đã không hoàn toàn đi theo CN Mác – Lê, tức CHỈ DO CÔNG NÔNG ĐỘC QUYỀN LÃNH ĐẠO, do đó, nay sẽ không cần treo cờ búa liềm mọi lúc như mới nhầm lãn từ sau 1975, ở mọi nơi và ngang hàng với cờ đỏ sao vàng) . . .Nay VN thực chất đang dẫn đầu thế giới tiến lên văn minh, hiện đại . . .

8. Vậy nay, toàn thế giới chúng ta cần nghiên cứu xem, liệu có nên để 2 THÁI CỰC là XÃ HỘI (tức CNXH) và TƯ NHÂN (tức CNTB) cứ đi theo 2 hướng ngược chiều, ĐỐI NGHỊCH, CHỐNG CHỌI, MÂU THUÃN NHAU mãi làm gì. Cuộc sống rất cần CÂN BẰNG, HÀI HÒA các mặt của cả CON NGƯỜI và của cả XÃ HỘI, chính là vì mục tiêu khái quát nhất: Tức là vì HẠNH PHÚC của TẤT CẢ MỌI CON NGƯỜI (không chỉ của những người thông minh, làm ăn tài giỏi, tự giàu có lẫn giai cấp công – nông và các cán bộ chỉ dựa vào lương bổng). Toàn Thế giới hãy nghiên cứu để từ bỏ những khuyết tật, và chọn nhặt những mặt ƯU THỜI MẪN THẾ của cả 2 loại chủ nghĩa nói trên để vì HÒA BÌNH, VĂN MINH, HẠNH PHÚC của toàn NHÂN LOẠI . . . Vì vậy, tại VN, cần thực chất quay hoàn toàn về TƯ TƯỞNG, ĐƯỜNG LỐI của Hồ Chí Minh, hơn thế, từ 2018 trên Thế giới đã xuất hiện tư duy mới về HẠNH PHÚC CỦA CON NGƯỜI (trên trang mạng TIẾN CÙNG NHÂN LOẠI vuduyphu’s page tại Google), chính đây là gợi ý suy nghĩ về HẠNH PHÚC của chính MỌI GIAI CẤP, MỌI CON NGƯỜI, chứ không coi trọng các chủ nghĩa cực đoan cứ đối chọi, ngược chiều lẫn nhau, hay không nên chỉ coi CNXH mới là điều quan trọng nhất. Cần khắc phục bao nhầm lẫn của toàn thể Loài người để tìm ra một CON ĐƯỜNG MỚI cho toàn Nhân loại.

Vậy nhìn khái quát lại, và theo DI CHÚC của Hồ Chí MInh, chúng ta chưa cần vội vàng nhắc tới CNXH để nhân dân hoang mang, khi mà chính Thế giới cũng vẫn còn chưa rõ CNXH đúng đắn, nghiêm chỉnh ban đầu (tức chủ nghĩa cộng đồng tất cả tài sản, rồi sau đó đã biến dạng, biến tướng) là thế nào.Và có phải chỉ có CNXH là cần thiết hay là còn lệch về một phía chưa hợp lý hay không ?

Nói tóm lại, Thế giới cần theo gương nước VN hiên nay, tức cần ĐẠI ĐOÀN KẾT, cùng nhau suy ngẫm,nghiên cứu tổng quát TOÀN DIỆN hơn để cùng khắc phục bao nhầm lẫn, sai sót lớn, tai hại hơn nhiều những sai sót của CNTB và CNCS đang hiện hữu, tức những sai sót của toàn thể Loài người hiện nay, mà các nhà khoa học lừng danh lỗi lạc trên Thế giới (như Plaise Pascal,Albert Einstein, Beurguignon, Bill Joy, Stephen Hawking . . .và cả Hồ Chí Minh về cuối đời đã từng nêu rõ.(Gần đây đã xuất hiện thêm bao tài liệu mới của Michael Pillsbury, Trần Hùng, Phạm Phú Khải và Peter Navarro . . . . . . .trên các trang mạng, những tư duy rất sâu sắc mà ta cần lưu ý).

Xin nhân dân toàn Thế giới hãy rất quan tâm lãnh đạo đấu tranh vì HOÀ BÌNH, HẠNH PHÚC của tất cả các DÂN TỘC và của TOÀN NHÂN LOẠI, đó chính là điều quan trọng nhất hiện nay. Nếu Liên hiệp quốc đi đầu, tiến lên như một Chính phủ toàn cầu, lãnh đạo được hướng tiên tiến mới này thì Thế giới sẽ không bị nhầm lẫn, rối loạn như đang diễn ra.

Hà nội, ngày 10 tháng 6, 2020

  Tư duy Cộng đồng

(Vũ Duy Phú tập hợp)

(*) Lời các Lão thành Cách mạng Thế giới

bài viết liên quan

TS.VŨ DUY PHÚ

  Tiến sĩ ngành điện tử Hungary - Hungary Academ.ph.D

  Người đồng sáng lập hội vô tuyến điện tử Việt Nam ( REV ).

  Co-founder. VietNam Radio-Electronic Association

  Người sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam ( VEIA ).

  Founder. VN Electronic-informatic Industries Association

  Người sáng lập Viện những vấn đề phát triển Việt Nam ( VIDS ).

  ​Founder. VN Institute of Development Studies

  Người sáng lập diễn đàn lý luận phát triển ( FODS ).

  Founder. Forum of Development Studies

Tư duy tập thể 2016

Bài viết và góp ý xin gửi về email: [email protected]


Số người đang online: 2

Số người đã truy cập: 121720