Cần hoàn toàn suy nghĩ và Làm theo Bác Hồ

07 Mar 2021
Vừa rồi Đ/C Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận TƯ có nhắc tới việc Đảng ta sắp có Đại hội Đảng, vậy nên sử sự với khái niệm Chủ nghĩa Xã hội thế nào ? Xin chân thành tham gia ý kiến rất ngắn gọn với toàn dân và Trung ương như sau

“Cần hoàn toàn suy nghĩ và

Làm theo Bác Hồ” (*)

     Đất nước Việt nam ta bao năm qua đã phát huy được truyền thống rất tốt đẹp, rất anh hùng của tổ tiên. Nay nhân dân ta, đảng ta lại tiếp tục dẫn đầu những nước nhỏ bé lạc hậu tiến lên cùng Thế giới văn minh, cùng Loài người hiện đại. Sau đây, không chỉ điểm lại, rất ngắn gọn,  các bước thăng trầm của Đất nước, của Loài người, mà còn bàn về con đường tương lai sáng lạn của Dân tộc và của toàn Nhân loại.

 

1 . Nước ta đã hoàn thành THẮNG LỢI CUỘC CÁCH MẠNG ĐỘC LẬP TỰ DO của DÂN TỘC. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gần đây cũng đã nhắc lại, Đảng ta cần nghiên cứu để làm rõ về NỘI DUNG CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI. Nói khác đi, Đảng ta hiện nay vẫn chưa rõ hoàn toàn Chủ nghĩa Xã hội chân chính là thế nào.

2. Trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (sau lần sửa chữa cuối cùng), Người chỉ di chúc VN chúng ta là Việt nam sẽ phấn đấu  kỳ được cho nước Việt nam ĐỘC LẬP, DÂN GIẦU, NƯỚC MẠNH, XÃ HỘI TỰ DO, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH và cũng chúc các nước khác trên thế giới sẽ được như vậy . . .Người đã không nhắc đến CNCS và CNXH trong phần kết luận của Di chúc.

3. Các nước Tư bản Tây Âu chính là nơi đã tự sáng lập ra CNCS, CNXH, nhưng đã thấy rõ những phần sai lầm (vì chống cả các nhà trí thức, tư bản, địa chủ yêu nước) nên đã tự gạt bỏ. Còn Liên Xô và Đông Âu đã dẫn đầu vận dụng CNCS,CNXH, nhưng sau đó cũng thấy rõ những phần SAI LẦM, nên cũng đã từ bỏ. Mặc dù chính hiện nay họ có đầy đủ chủ quyền và được quyền tự do quyết định, nhưng nước Nga và các nước Đông Âu (đã văn minh và được tự do hơn trước), nhưng không quay trở lại CNCS, CNXH kiểu cũ . . . .vậy ta rất nên chú ý điều đó . . . . .

4. Trung quốc cũng xây dựng CNCS, CNXH, nhưng đang bị mâu thuẫn gay gắt với bao nước trên thế giới . . . và với chính nước ta  . . . vậy chưa rõ đó có phải là do ảnh hưởng sự SAI LẦM của CNCS , CNXH, hay  là vì Chủ nghĩa ĐẠI ĐẾ lạc hậu cổ xưa đã hồi sinh ?

5. Nước Hoa kỳ đang cương quyết đấu tranh “tiêu diệt CNXH”, vậy Hoa kỳ đang muốn tiêu diệt CNXH là CNXH  kiểu nào ? ? ?

 

6. Chủ nghĩa Cộng sản muốn đấu tranh chống bóc lột thậm tệ của CNTB và các Chế độ Thực dân, Đế quốc, Phát xít . . . để giải phóng dân nghèo, công – nông và các nước thuộc địa . . .đó là điều RẤT ĐÚNG , nhưng CNCS lại muốn đưa các giai cấp CÔNG - NÔNG (còn ít được học hành, vẫn lạc hậu, phải đi làm thuê gánh mướn) lên lãnh đạo để xây dựng các nước và toàn Thế giới  . . . thì đã tạo ra bao NGHỊCH CẢNH tại các nước thuộc địa và phong kiến mới được giải phóng mà xã hội còn bao lạc hậu so với thế giới văn minh . . . Nên chính Các Mác khi đã lớn tuổi mới nhận ra là các xã hội lạc hậu “không thể ĐỐT CHÁY GIAI ĐOẠN”, “KHÔNG THỂ ĐI TẮT ĐÓN ĐẦU” bỏ qua CNTB được . . .như đã mong muốn khi còn Liên Xô . . .

7. Tại VN ta, bằng CÁCH MẠNG DÂN TỘC (chứ không phải là Cách mạng Vô sản Mác - Lê) tháng 8 NĂM 1945, nước Việt nam dân chủ cộng hòa ta đã DẪN ĐẦU THẾ GIỚI THỨ 3 để tiến lên. . . như mọi người, mọi nước trên thế giới đã thấy, và đến nay nước ta, tuy đã phải vượt qua bao mâu thuẫn, khó khăn, cả giặc ngoại xâm . . . mà lại vẫn đang dẫn đầu các nước còn nhược tiểu này vì độc lập, tự do và tiến bộ  . . .Bời vì rằng, Đảng ta tuy vẫn rất tôn trọng CÔNG – NÔNG, nhưng lại đã sáng tạo, biết coi TOÀN DÂN LÀM CHỦ, cũng đang cương quyết phát triển đất nước  theo ƯU ĐIỂM của cả 2 loại chế độ: Cộng sản và không “Cộng sản”): Bao gồm Nhà nước, Tư nhân và Nước ngoài, đã đưa đảng viên có trình độ, tức là đưa TRÍ THỨC và các nhà LÃNH ĐẠO CÔNG – THƯƠNG có trình độ văn hóa cao và năng lực thực sự lên lãnh đạo các cấp và cả nước. . .tức đã đi theo Quốc tế CS 2, như các nước Bắc Âu, mà Bác Hồ đã noi theo (vì vậy đã không hoàn toàn đi theo CN Mác – Lê CHỈ DO CÔNG NÔNG LÃNH ĐẠO, do đó, nay không cần treo cờ búa liềm mọi lúc như mới từ năm 1975, ở mọi nơi và ngang hàng với cờ đỏ sao vàng) . . .

8. Vậy chúng ta hãy cùng toàn thế giới nghiên cứu xem, liệu có nên để 2 THÁI CỰC là XÃ HỘI và TƯ NHÂN cứ đi theo hướng ngược chiều, ĐỐI NGHỊCH, CHỐNG CHỌI, MÂU THUÃN NHAU mãi làm gì (tức là hai CNXH và CNTB cứ đối chọi nhau). Cuộc sống rất cần CÂN BẰNG, HÀI HÒA các mặt của CON NGƯỜI và XÃ HỘI, chính là vì mục tiêu khái quát nhất: Tức là vì HẠNH PHÚC của TẤT CẢ MỌI CON NGƯỜI (không chỉ của những người thông minh, làm ăn tài giỏi, tự giàu có lẫn công – nông và các cán bộ chỉ dựa vào lương bổng). Hãy nghiên cứu để từ bỏ những khuyết tật, và chọn nhặt những mặt ƯU THỜI MẪN THẾ của cả 2 loại chủ nghĩa nói trên vì HÒA BÌNH, VĂN MINH, HẠNH PHÚC của toàn NHÂN LOẠI . . . Nước ta cần thực chất quay hoàn toàn về TƯ TƯỞNG, ĐƯỜNG LỐI của Hồ Chí Minh, hơn thế, từ 2018 đã xuất hiện tư duy mới về HẠNH PHÚC CỦA CON NGƯỜI (trên trang mạng TIẾN CÙNG NHÂN LOẠI vuduyphu’s page), chính đây là gợi ý suy nghĩ về HẠNH PHÚC của chính MỌI GIAI CẤP, MỌI CON NGƯỜI, chứ không coi trọng các chủ nghĩa cực đoan cứ đối chọi, ngược chiều lẫn nhau, hay không nên chỉ coi XÃ HỘI (tức là CNXH) mới là điều quan trọng nhất.

 

Vậy nhìn khái quát lại, và theo DI CHÚC của Bác Hồ, chúng ta chưa cần vội vàng nhắc tới Chủ nghĩa Xã hội để nhân dân hoang mang, khi mà chính nước ta và Thế giới cũng vẫn còn chưa rõ Chủ nghĩa Xã hội đúng đắn, nghiêm chỉnh ban đầu (tức chủ nghĩa cộng đồng tất cả tài sản) là thế nào.Và có phải chỉ có CNXH là cần thiết hay là còn lệch về một phía chưa hợp lý hay không ?

Nói tóm lại, cần theo gương Bác Hồ, nước ta cần ĐẠI ĐOÀN KẾT, cùng toàn Thế giới suy ngẫm,nghiên cứu tổng quát TOÀN DIỆN hơn để cùng khắc phục bao nhầm lẫn, sai sót lớn, tai hại hơn nhiều những sai sót của CNTB và CNCS đang hiện hữu, của toàn thể Loài người hiện nay, mà các nhà khoa học lừng danh lỗi lạc trên Thế giới (như Plaise Pascal,Albert Einstein, Beurguignon, Bill Joy, Stephen Hawking . . .và cả Bác Hồ về cuối đời đã từng nêu rõ.(Gần đây xuất hiện thêm bao ý kiến mới của Michael Pillsbury, Trần Hùng và Phạm Phú Khải . . .trên các trang mạng)

Xin Trung ương Đảng rất quan tâm lãnh đạo đấu tranh vì HOÀ BÌNH, HẠNH PHÚC của TOÀN DÂN TỘC VIỆT NAM chúng ta và của TOÀN NHÂN LOẠI, đó chính là điều quan trọng nhất. Nếu Đảng ta đi đầu được hướng tiên tiến mới này thì nước VN ta sẽ không chỉ dẫn đầu các nước Thế giới thứ 3 như lâu nay.

Hà nội, ngày 10 tháng 6, 2020

                                                                           Tư duy Cộng đồng

(*) Lời các Lão thành Cách mạng

 

bài viết liên quan

TS.VŨ DUY PHÚ

  Tiến sĩ ngành điện tử Hungary - Hungary Academ.ph.D

  Người đồng sáng lập hội vô tuyến điện tử Việt Nam ( REV ).

  Co-founder. VietNam Radio-Electronic Association

  Người sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam ( VEIA ).

  Founder. VN Electronic-informatic Industries Association

  Người sáng lập Viện những vấn đề phát triển Việt Nam ( VIDS ).

  ​Founder. VN Institute of Development Studies

  Người sáng lập diễn đàn lý luận phát triển ( FODS ).

  Founder. Forum of Development Studies

Tư duy tập thể 2016

Bài viết và góp ý xin gửi về email: [email protected]


Số người đang online: 2

Số người đã truy cập: 133518