Chuan bi Dai hoi Dang 13

18 Feb 2020
Chuẩn bị Đại hội Đảng khóa 13

Chuẩn bị Đại hội Đảng khóa 13

            Muốn chuẩn bị tốt Đại hội Đảng khóa 13 cần chuẩn bị từ chính CÁI GỐC cho rõ. Trong Di chúc của Hồ Chí Minh, viết khá dài, đã sửa nhiều lần, bản cuối cùng công bố chính thức, có đoạn kết: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn dân, toàn đảng ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giầu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Hồ Chí Minh đã không nhắc gì đến CNCS, CNXH, vì Người đã nnhận thức rõ, rằng CNCS có cái đúng, có cái sai, (chủ nghĩa, đạo giáo nào cũng như vậy cả);CNXH còn chưa được tường minh, còn mơ hồ, nhiều nơi mang tên CNXH hiện thực (bỏ qua CNTB, “đốt cháy giai đoạn”, “đi tắt đón đầu”), chính là thứ CNXH sai lầm. Vì vậy Liên xô và Đông Âu đã không muốn quay lại “CNXH”, không muốn – và không thể - bỏ qua được quá trình phát triển đúng quy luật Trời Đất, tức bỏ qua CNTB. Trước hết cần nhắc lại, Hồ Chí Minh là lãnh tụ cao quý nhất của Việt nam và của cả cách mạng tại các nước nghèo và thuộc địa thuộc thế giới thứ 3. Do đâu Người lại xứng danh cao quý như vậy? Hồ CHí Minh là một nhà giáo, chứ không phải công nhân, hay nông dân, nên Người có điều kiện hiểu rất rõ hơn tình hình nước ta, từ bao thế kỷ nay, nhất là trong thời thuộc địa của Thực dân Pháp.Người đã thấy nhiều nhóm người VN yêu nước, kể cả các nhóm đi theo CN Cộng sản, đứng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc, nhưng chưa thắng lợi, nên Người đã sang hẳn Phương Tây để xem xét, nghiên cứu tại chỗ các nước đi theo Chủ nghĩa Tư bản, và Chủ nghĩa Cộng sản, kể cả Chủ nghĩa Phong kiến Trung quốc . . .Suốt mấy chục năm gian khổ lăn lộn, hòa chộn, khảo sát, nghiên cứu, va chạm  . .  cuối cùng, năm 1944 – 1945, Người đã nhận ra được rõ ràng sự khác nhau, chỗ đúng – chỗ sai, của cả 2 loại Chủ nghĩa quan trọng nhất trên thế giới, tức CNTB và CNCS, khác hẳn bao nhà lãnh đạo cách mạng danh tiếng khác trên toàn cầu. Chính vì vậy, từ đầu năm 1945,Người đã tập hợp các nhóm yêu nước cách mạng VN, trong đó quan trọng hơn cả là các nhóm theo CNCS, để lập ra Mặt trận Việt Minh (Việt nam độc lập đồng minh Hội), sau Cách mạng tháng 8, Người đã lập ra Chính phủ Việt nam DÂN CHỦ, CỘNG HÒA, chứ không lập ra Chính phủ CHXHCN VN, đã từng bước tạo dần dần ra Mặt trận Tổ quốc gồm 3 đảng chính: Đảng Lao Động (từ gốc là các nhóm CSVN), Đảng Dân chủ (của giới Trí thức) và Đảng Xã hội (của giới Công – Thương), Hồ Chí Minh không muốn đất nước chỉ có “cái kiềng 2 chân (như bên Mỹ . . .), thậm chí chỉ có 1 chân). Nhưng vì Đảng lao động rất anh dũng, hy sinh quên mình, đoàn kết lãnh đạo rõ hơn, nên được 2 đảng bạn tín nhiệm, đi theo, tôn làm anh cả; đã lập ra Chính phủ gồm 1/3 là quan chức yêu nước Triều đình Huế + 1/3 là các Trí thức, chủ yếu từ Pháp về +1/3 là cán bộ Việt minh, làm chủ lực; Hiến pháp VNDCCH đã học theo Hiến pháp của Hoa kỳ và của CH Pháp; năm 1946 VN đã mời Hoa kỳ vào đầu tư phát triển kinh tế . . .(Hai năm sau, do Thực dân Pháp quay lại xâm chiếm VN lần thứ 2, nên Nhân dân ta, Đảng ta đã phải chuyển sang một giai đoạn lịch sử mới, như đã thấy) Đó là HIỆN THỰC 100%. Còn 1 điều rất quan trọng khác của Hồ Chí Minh mà chúng ta cần nhắc lại trước khi bàn sâu vào sự ĐỔI MỚI sắp tới. Sau mấy chục năm, trong Di chúc rất dài, sâu sắc và đầy đủ của Hồ Chí Minh (Người tự sửa chữa nhiều lần) có đoạn kết cuối cùng tóm tắt tất cả các ý chính nhất: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Dân, toàn Đảng ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt nam HÒA BÌNH, THỐNG NHẤT, ĐỘC LẬP, DÂN CHỦ và GIẦU MẠNH, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” Hồ Chí Minh không nhắc gì đến CNXH, hay CNCS trong kết luận tổng quát này cả.

 Trước kia, qua mấy giai đoạn, Đảng ta hêt đi với Liên Xô, Trung quốc, hết đi theo Lê nin, Stalin, sau lại đến đề cao Mao Trach Đông . . . và cứ thay đổi dần dần vì thực tế như đã diễn ra. Nhưng trong các Nghị quyết mấy năm vừa qua Đảng ta, cuối cùng, đã đi đến kết luận mới nhất và rõ nhất “Đảng ta cần hoàn toàn quay về với TƯ TƯỞNG, ĐƯỜNG LỐI và PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”; Chủ tịch nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gần đây cũng có viết: “Để chăm lo thế nước, vun đắp lòng dân, xây dựng Đảng xứng đáng “là người lãnh đạo và là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” (trích lời HCM), dẫn dắt công cuộc đổi mới tiếp tục tiến lên, Đảng ta ra sức đẩy mạnh việc xây dựng chỉnh đốn Đảng làm Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh”. Chúng ta đang ĐỔI MỚI, không chỉ “định hướng XHCN” mà chính là cũng đang định hướng cả phát triển TBCN trước đã (vì không “đi tắt đón đầu” hay “đốt cháy giai đoạn” được). Cho nên, hoặc là phải nói “Phát triển kinh tế định hướng TBCN XHCN”, hoặc là bỏ cả 2 cái đuôi ấy đi. Cùng với cái ý nghĩa đó, hoặc là chúng ta bắt chước Triều tiên, cài cái bút trí thức lên cờ búa liềm, hoặc là chỉ treo cờ búa liềm khi sinh hoạt nội bộ Đảng Lao động. Bộ Chính trị vừa rồi còn nhấn mạnh: “Không ai đánh bại được chúng ta, ngoại trừ chính chúng ta, nếu những khuyết điểm và sai lầm không được nhận thức, không được sửa chữa !”. “Nếu chúng ta không sửa chữa được các sai lầm, thì chúng ta sẽ tự sụp đổ” (Như Liên xô và Đông Âu).Tất cả các tài liệu trên đây đều đã được đưa lên báo đảng, báo nhà nước và trên các trang mạng, và đều đã nói đến các sai lầm hiện nay. Cuối năm 2019, Viện SENA đã gửi cho các cấp Lãnh đạo Trung ương một tài liệu cực kỳ công phu, đầy đủ, và quan trọng, chứa đựng tất cả những gì là tinh hoa và tương lai của ĐẤT NƯỚC ta, mang tên:  “Việt nam nhất định phát triển = Người Việt Tự do, Sáng tạo + Thần đạo VN mạnh mẽ + Tinh hoa các quốc gia phát triển nhất”; Mấy ngày gần đây, lại xuất hiện một tài liệu rất sâu sắc, đúng đắn về Đảng và Đất nước ta do một cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước, đã công bố: “Kiến nghị sửa đổi Điều lệ Đảng. Hà Tuấn Trung”. . . v.v…Tất cả những điều nói trên giúp cho chúng ta có cơ sở chuẩn bị cho Đại hội 13 có kết quả nhất. Còn mọi chi tiết, cụ thể khi thực hiện khá PHỔ BIẾN của mọi loại nhà nước, từ cách lựa chọn cán bộ lãnh đạo, đến hoàn thiện hay thay đổi Hiến pháp, Luật pháp, Quy chế, Quốc hội hay Nghị Viện, Chính phủ, và các Đoàn thể xã hội dân sự  . . . chúng ta đều có thể tham khảo để HÒA VÀO những yếu tố VĂN MINH và hiểu biết sâu rộng của tất cả các nước đang dẫn đầu Thế giới.

            Tại sao đến giờ phút này, đã 2020, Đảng lại đã suy tính rõ theo dạng mới: “Không ai đánh bại được chúng ta, ngoại trừ chính chúng ta, nếu những khuyết điểm và sai lầm không được nhận thức, không được sửa chữa !”. “Nếu chúng ta không sửa chữa được các sai lầm, thì chúng ta sẽ tự sụp đổ”.  Đây chính là điều chủ chốt mà bài viết này muốn nhắc đến, vì nó quan trọng loại nhất, từ xưa cho đến nay nội bộ Đảng chưa dám nói công khai như thế bao giờ! Tóm lại:

            Thứ nhất: Hồ Chí Minh là tượng chưng cho LÒNG YÊU ĐẤT NƯỚC, LÀ CHÍ KHí DÂN TỘC và là TINH HOA của Nhân loại, vì người đã tìm hiểu nghiên cứu sâu sắc cách mạng thế giới, là nguồn sức mạnh chung nhằm cố đưa Nhận loại vượt qua được Chủ nghĩa Tư bản ở giai đoạn cũ kỹ sai lầm để tiến lên CNTB văn minh, Tự do, Dân chủ, Công bằng, Nhân đạo . . . đúng đắn, đầy đủ  . . .(hay là Chủ nghĩa HẬU TƯ BẢN) như là mong muốn khái quát của toàn Nhân loại từ bao đời nay (mời tham khảo tài liệu trong trang mạng TIẾN CÙNG NHÂN LOẠI trên Google tại địa chỉ VUDUYPHU’s PAGE).

            Thứ hai: Đảng ta cần phải THỰC SỰ, THỰC LÒNG ĐỔI MỚI, THỰC LÒNG quay về với TƯ TƯỞNG, ĐƯỜNG LỐI và PHONG CÁCH của Hồ CHí Minh và tư duy của Các Mác, Anghen lúc các Vị này đã trưởng thành . .  như đã mô tả, chứa đựng trong các tài liệu nói trên, bỏ qua những HIỂU SAI, NHẦM LẪN . . . không chỉ chúng ta, mà trên cả Thế giới, bắt đầu từ Liên Xô, Đông Âu, TQ , Cu ba, Triều tiên  . .  sau đó, sau năm 1975 là đến giai đoạn nhầm lẫn của VN, từ thời Đ/C Lê Duẩn, tuy rất anh dũng, kiên cường vì dân, vì nước  . . . nhưng đã dẫn đầu sự nhầm lẫm (quay hoàn toàn về theo loại chủ nghĩa như  “cái kiềng chỉ có 1 chân”)!

            Nếu Đảng ta THAY ĐỔI ĐƯỢC TƯ DUY CŨ, THỰC SỰ ĐỔI MỚI, THỰC LÒNG QUAY VỀ TƯ TƯỞNG, ĐƯỜNG LÔI và PHONG CÁCH của Hô Chí Minh . . .như Đảng đã nêu, thì toàn dân ta và cả Thế giới văn minh sẽ giúp ĐẢNG KHẮC PHÚC HẾT CÁC SAI LẦM VẪN CÓ, KHÔNG CHỈ TRÁNH ĐƯỢC TỰ SỤP ĐỔ, MÀ CÒN TIẾP TỤC DẪN ĐẦU THẾ GIỚI THỨ 3, cùng Thế giới hiện đại tiến lên chế độ HẬU TƯ BẢN VĂN MINH như Các Mác, Anghen lúc đã trưởng thành và chính Hồ Chí Minh đã mong muốn.                         

                                                                                               Hà nội, tháng 2, 2020

                                                                                                           Vũ Duy Phú

                                                                                       (bản thảo 2, đã hoàn chỉnh thêm)

bài viết liên quan

TS.VŨ DUY PHÚ

  Tiến sĩ ngành điện tử Hungary - Hungary Academ.ph.D

  Người đồng sáng lập hội vô tuyến điện tử Việt Nam ( REV ).

  Co-founder. VietNam Radio-Electronic Association

  Người sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam ( VEIA ).

  Founder. VN Electronic-informatic Industries Association

  Người sáng lập Viện những vấn đề phát triển Việt Nam ( VIDS ).

  ​Founder. VN Institute of Development Studies

  Người sáng lập diễn đàn lý luận phát triển ( FODS ).

  Founder. Forum of Development Studies

Tư duy tập thể 2016

Bài viết và góp ý xin gửi về email: [email protected]


Số người đang online: 2

Số người đã truy cập: 141223