Nhắc lại: Hãy hòa thành phần 2 của CM tháng 8 thôi.

15 Aug 2019

Hãy hoàn thành phần 2 của CM tháng 8
(Kiến nghị công khai Kính gửi Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận)

 

Với tình hình trong nước và thế giới hiện nay, bước ngoặt lịch sử mới đã
xuất hiện. Là một nhân sĩ trí thức yêu nước, tôi xin kiến nghị với Nhà nước mấy ý
kiến sau đây.
Nhìn tổng quát cả mấy thế kỷ qua, nước ta luôn luôn là nạn nhân của các
nước lớn. Còn mức độ đúng – sai của các nước lớn và của chính chúng ta đến đâu
thì thế giới và chính chúng ta cũng đã nhận thức ra đầy đủ cả. Theo Ông Các Mác,
các nước Tư bản văn minh sẽ là nơi tiến lên CNXH trước tiên. Nước ta, dù muốn
hay không, thực chất mới còn đang trong quá trình Chủ nghĩa Tư bản hóa. Mặt
khác, chúng ta lại đã HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC hay TOÀN ĐIỆN với nhiều nước Tư
bản văn minh. Hơn thế, nước ta, một nước trong Thế giới thứ 3, lại đã được
Liên hiệp quốc – tức cộng đồng toàn cầu - đang thán phục, tin tưởng, đánh giá
cao. Vì vậy chúng ta không nên tiếp tục băn khoăn, dè chừng, giao động, mà cần
sáng suốt nhận thức ra, hãy hành động VÌ DÂN, VÌ NƯỚC dũng cảm hơn nữa.
Cuộc sống thường là không nên quá vội vàng khi chưa chin mùi, nhưng khi đã rõ
và thời điểm cần tiến tới cho kịp thời đại, thì chúng ta cần một lần nữa lại rất
dũng cảm vùng lên như thời điểm đã vùng lên năm 1945 do Hồ Chí Minh đã lãnh
đạo. Nói cách khác: Việt nam hãy Làm tiếp Phần thứ 2 của cuộc Cách mạng tháng
8 : Hãy Xây dựng thành công nước VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA , ĐỘC
LẬP,TỰ DO, ĐA NGUYÊN, NHÂN QUYỀN . . .và GIẦU MẠNH (HÒA BÌNH, HẠNH
PHÚC, SUNG SƯỚNG).
Các Mác cũng đã xác định rất khái quát rằng Các nước Tư bản sẽ tiến lên
Chủ nghĩa Xã hội trước tiên, nhưng cho đến nay, thế giới văn minh cũng chưa xác
định được thật rõ, Chủ nghĩa Xã hội thực sự là thế nào… Còn “Chủ nghĩa Xã hội
hiện thực” trên thế giới hiện nay đều đang là “Chủ nghĩa xã hội sai lầm” bởi nó
mới mang danh hão huyền tại các nước lạc hậu mới vùng lên, nơi vẫn chưa
được coi là CNTB hiện thực (vì vẫn chưa chính thức do giới lãnh đạo công
thương và trí thức chủ trì, như Liên xô, Đông Âu trước đây, như Triều tiên,

Venezuela,Trung quốc . . . và cả nước ta hiện nay . ). Tổng Bí thư đảng ta cũng đã
yêu cầu các cơ quan lý luận nghiên cứu xác định cho rõ để toàn Đảng, toàn Dân
yên tâm. Tuy nhiên, ở VN ta có điều đã rõ rồi: Cũng như con người, nguyện vọng
muốn có trình độ trên đại học (TBCN văn minh, hay XHCN nghiêm chỉnh) là rất
tốt, nhưng khi nước ta mới còn ở cấp 2, cấp 3 (chưa thoát khỏi tàn dư phong
kiến, lạc hậu, chưa xây dựng được chính CNTB loại trung bình) mà đã tự xưng
danh là tiến sĩ (XHCN chính thức). . . thì là điều quá nôn nóng, vênh váo, thậm chí
là SAI LẦM, vì vậy nhân dân không muốn gọi tên nước ta là CNXH như vậy là
cũng rất đúng lý (chưa nói rằng, CNXH là thứ do con người đưa ra quá sớm,
chưa là cái gì tổng hòa được đầy đủ TRÍ TUỆ TẦM CAO của cả Vật chất lẫn Tinh
thần, của cả Khoa học, Kinh tế, Văn hóa, Xã hội lẫn Tập quán và Truyền thống,
của cả Bản thân quốc gia lẫn Môi trường quốc tế đang loạn ly . . .)
Mặt khác, biết rằng, các Đạo giáo, các Chủ nghĩa chỉ là các nội dung lý luận,
là các công cụ, hay giải pháp hoạt đông của các tập đoàn xã hội, các đảng phái. . .
Mục tiêu đích thực, cuối cùng của CÁC NƯỚC, của toàn NHÂN LOẠI, chinh là
HÒA BÌNH, HẠNH PHÚC, SUNG SƯỚNG . . chứ không phải mục tiêu là xây dựng
và bảo vệ các Chủ nghĩa . . ..Vì vậy chúng ta rất nên cùng toàn dân, cùng tất cả
cộng đồng thế giới văn minh . . căn cứ điều kiện, hoàn cảnh cụ thể . . để cùng
chọn CÁC PHẦN ĐÚNG ĐẮN của các CHỦ NGHĨA và các ĐẠO GIÁO, cùng từ bỏ
những phần sai lầm của chính các Đạo giáo hay Chủ nghĩa mà chúng ta đã NHẦM
LÃN, vẫn đi theo . . . Nói cách khác, Việt nam không nên cứ khẳng định rằng
nước ta là nước chỉ đang KIÊN ĐỊNH đi theo một Chủ nghĩa nào, tức là nước ta
không cần chỉ có 1 đảng chỉ một mình được lãnh đạo !
Hiện nay thực tế Hoa kỳ, Nga và các nước Văn minh khác cũng coi ý kiến
của các đảng phái chỉ là để THAM KHẢO. NHÂN DÂN thực sự mới là ÔNG CHỦ,
mới là người được chọn lựa và quyết định. (Riêng TQ thì nhân dân quá đông, lại
thiếu giao lưu tư duy quốc tế . . .nên nhân dân chưa thống nhất được, đó là
trường hợp đặc biệt . . . còn ta thì dân số cách TQ quá xa, có một quá trình cách
mạng đặc biệt, nên không thể sai - đúng theo kiểu TQ được, dù họ khôn hơn, đến
nay vẫn chỉ tự xưng là nước “Cộng hòa nhân dân” ! )

Chính vì Hồ Chí Minh – khác hẳn bao nhà lãnh đạo Cách mạng của các nước
– Người đã bôn ba nghiên cứu sâu sắc, trực tiếp khắp “năm châu”, cả CNTB, CNCS,
CNXH, cả Chủ nghĩa Đại Hán, và cả các nước nghèo đang tồn tại,, nên cuối cùng
Người đã khẳng định và dựng lên con đường Cách mạng tháng 8. Đảng và Nhà
nước ta đã rất đúng khi quyết tâm quay lại TƯ TƯỞNG, ĐƯỜNG LỐI của Hô Chí
Minh khi Người đã đưa nước ta tiến vào THỜI ĐẠI MỚI là VIỆT NAM DÂN CHỦ
CỘNG HÒA, Độc lập, Tự do, Hạnh phúc, ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG, NHÂN QUYỀN . .
. để toàn dân, MỌI TẦNG LỚP XÃ HỘI ĐỀU ĐƯỢC BÌNH QUYỀN, BÌNH ĐẲNG
thực sự, tạo điều kiện tốt nhiều hơn nhằm phát huy sức lực và trí tuệ phấn đấu
của TOÀN DÂN (lấy công nông làm lực lượng nòng cốt (đại diện là Đảng Lao động),
nhưng lấy các nhà công thương có tài năng (đại diện là Đảng Xã hộ) và các nhà Trí
thức thông thái yêu nước (đại diện là Đảng Dân chủ) để cùng định hướng và lãnh
đạo, như thực sự từ lâu đã diễn ra tại các nước Tư bản văn minh và nay thực tế
cũng đang bắt đầu diễn ra trên đất nước ta) để bảo vệ Tổ quốc vững chắc và đưa
đất nước tiến lên nhanh và văn minh hơn . . .Vì vậy hãy bỏ qua quá khứ BÚA và
LIỀM làm tượng trưng cho sức mạnh chính trị của đất nước (thời gian từ 1944
đến 1975 về cơ bản “Búa – Liềm cộng sản” chưa ra mắt toàn dân và chưa có
cống hiến (*mời vào Viện bảo tàng lịch sử của cả nước tại Hà nội sẽ thấy); còn từ
1975 đến nay “Búa – Liềm cộng sản” đã xuất hiện, lại đã chiếm ngôi vị lãnh đạo
tuyệt đối thì đã mang đến cho nhân dân ta bao SAI LẦM và TAI HỌA). Do đó,
Tượng trưng cho chính trị đất nước ta hiện nay chính là TRÍ TUỆ, là NHÂN DÂN,
hãy tập trung vào biểu tượng CỜ ĐỎ SAO VÀNG và quay trở lại chính GỐC thực
sự của Đảng là Đảng Lao Động VN, như trước năm 1975 và thực tế CHÍNH NÓ đã
và đang thực sự là như vậy !
Đảng ta đã mang tiếng nhầm là Cộng sản, cũng mang tiếng là giao động hay
đi theo Trung quốc, nơi mà cái thể chế chính trị thực tế đang bị Hoa kỳ và thế giới
văn minh chống lại. Chúng ta cần tuyên bố công khai cho thế giới biết, chúng ta
chính là NẠN NHÂN của các nước lớn, và vì vậy qua trải nghiệm đã hiểu rõ hết cái
đúng, cái sai của các phe, của các thứ Chủ nghĩa, và nay chúng ta đang đi theo
PHẦN ĐÚNG trên thế giới, phần đúng – sau Chủ nghĩa Tư bản Văn minh - đang
và sẽ diễn ra của toàn Nhân loại được trình bầy trong CHỦ THUYẾT MỚI VÌ CON
NGƯỜI (NEW PERSONNALISM), do một nhóm trí thức VN đã trình bầy.

Tóm lại: Chỉ nên tham khảo phần đúng của CNXH và CNTB; Hãy cất bỏ tất
cả cờ BÚA – LIẾM cũ kỹ ở các nơi, chỉ treo tại các lễ kỷ niệm khi nhớ ơn; Hãy bỏ cái
tên XHCN chưa tường minh đi; Hãy hòa đồng với thế giới Văn minh, quay về
VNDCCH; cho phép lập lại 2 đảng Dân chủ và Xã hôi, để những ai Yêu nước, nhưng
không muốn vào đảng CS, thì có 2 đảng nói trên để được tự do tham gia; Bộ
Chính trị thay mặt Đảng Lao động (xứng đáng là nòng cốt) để Tư vấn cho Quốc
hội, chứ không quyết định trước Quốc hội, vì còn cần có sự THAM GIA của 2 đảng
Dân chủ và Xã hội, tức là không quyết định trước ý kiến, nguyện vọng của toàn
dân; Vị trí và nhiệm vụ quyết đinh nhất của Đảng Lao động là: Đảng cần cùng toàn
dân tự do dân chủ nhân quyền ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC, xây dựng Hiến pháp,
Luật pháp và bộ máy chính quyền cho thật tốt, thật đầy đủ, tinh giản, minh
bạch, đúng với ý nghĩa VÌ DÂN, VÌ NƯỚC, không bắt buộc nhân dân chỉ theo tư
tưởng đường lối của riêng Đảng, và chỉ vì Đảng, nếu có sự khác nhau – dù đảng
cũng có thể có điều sáng suốt, đi trước hơn, nhưng nhân dân vẫn là ÔNG CHỦ –
đó chính mới là đầu óc THỰC TẾ SÁNG SUỐT, là CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI và
PHONG CÁCH của chính Hồ CHí Minh! Đảng nên rút thật gọn bộ máy nội bộ của
Đảng, Mọi ý kiến của Đảng nên đến với nhân dân qua Quốc hội và các cơ quan
nhà nước, không nên chỉ để Quốc hội và các cơ quan nhà nước song hành, thậm
chí phụ thuộc, như là “cánh tay kéo dài” của Đảng; Đảng không tiêu nhiều tiền của
nhân dân; Trung ương Đảng không cần đi vào bàn các chi tiết của mọi ngành
nghề, địa phương như Quốc hội, như các ban bệ, các bộ máy chuyên môn. Đảng
chỉ cần LÃNH ĐẠO Ở TẦM CAO, hướng dẫn Đất nước đi đúng đường, tổ chức
chỉ đạo nghiên cứu để vận dụng CHỦ THUYẾT MỚI VÌ CON NGƯỜI, bằng cách
đó, VN có thể tiếp tục dẫn đầu thế giới thứ III, cùng tham gia với Thế giới VĂN
MINH, thế mới là SÁNG SUỐT, Dân chủ, Khiêm tốn và Thực chất VÌ DÂN, VÌ
NƯỚC, chứ không chỉ vì quyền lợi cho đảng viên, không chỉ vì sự tồn tại của riêng
Đảng, như đang diễn ra (bởi theo chính CN Mác đúng đắn dự đoán, thì mọi đảng
rồi cũng sẽ tiêu vong!)
Vì Nhân đân đang chờ đợi sự lãnh đạo sáng suốt, rõ ràng, công khai hơn
của Đảng và Nhà nước – không chỉ cho nhân dân ta, mà cho cả thế giới văn minh
tin tưởng và ỦNG HỘ – đó là điều mang tính thời sự, và QUYẾT ĐỊNH, khẳng định
với các thế lực THÙ ĐỊCH, rằng Đảng ta ĐANG ĐỔI MỚI, đang THAY ĐỔI cùng Thế

giới văn minh, mà điều chủ chốt nhất là: Tư bản không được BÓC LỘT, Công
nông không được ĐỘC QUYỀN, nên nay đang vẫn được nhân dân TIN TƯỞNG và
LÀM THEO. Vì vậy một Hội nghị Diên hồng thực sự nên được lặp lại. Đề nghị cho
tất cả chúng tôi, những người lớn tuổi quan tâm, hiểu biết chính trị, được có mặt
tham dự và cùng được kiến nghị để TOÀN DÂN quyết định. Nếu Trung Ương
Đảng và Quốc hội – thay mặt nhân dân - nhất trí những đề nghị trên đây, thì
cũng có thể chẳng cần họp Hội nghị Diên hồng thêm lần nữa, nhưng cần CÔNG
KHAI CÔNG BỐ những nội dung trên đây CHO TOÀN THỂ NHÂN DÂN BIẾT !
Rất cám ơn các Vị lãnh đạo cả nước.
TS ngành Điện tử Vũ Duy Phú
(thành viên Viện VIDS và Diễn đàn Lý luận Phát triền FODS)

bài viết liên quan

TS.VŨ DUY PHÚ

  Tiến sĩ ngành điện tử Hungary - Hungary Academ.ph.D

  Người đồng sáng lập hội vô tuyến điện tử Việt Nam ( REV ).

  Co-founder. VietNam Radio-Electronic Association

  Người sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam ( VEIA ).

  Founder. VN Electronic-informatic Industries Association

  Người sáng lập Viện những vấn đề phát triển Việt Nam ( VIDS ).

  ​Founder. VN Institute of Development Studies

  Người sáng lập diễn đàn lý luận phát triển ( FODS ).

  Founder. Forum of Development Studies

Tư duy tập thể 2016

Bài viết và góp ý xin gửi về email: [email protected]


Số người đang online: 2

Số người đã truy cập: 141209