Kính gửi Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt nam

27 Jun 2017

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận, nay Đất nước ta đã vựơt qua muôn vàn sóng gió, cả thế giới văn minh tiến bộ khâm phục, ủng hộ và nay ta đang lấy đà tiến lên tiếp.

Về thành công: Chúng ta từ một nước thuộc địa nghèo đói không tên tuổi, vậy mà đã dẫn đầu thế giới đấu tranh thắng lợi xóa bỏ chủ nghĩa thực dân đế quốc, giành độc lập thống nhất, đã trở thành thành viên Liên hiệp quốc, đã từng được nhận làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an, đã trở thành đối tác hợp tác toàn diện hoặc chiến lược của tất cả các siêu cường và của hầu hết các nước văn minh tiến bộ trên thế giới, là thành viên tích cực của Cộng đồng ASEAN, năm 2016 đã được Liên hiệp quốc xếp đứng thứ 53 trên 193 nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta cho đến nay thành tích của nhân dân ta thật là rực rỡ, vị thế nước ta thể hiện qua Hội nghị quốc tế APEC . . .tại Hà nội năm 201 …thật là hoành tráng. Những thành công to lớn nói trên là không ai có thể phủ nhận.

Về thiếu sót: Giai đoạn đấu tranh dành độc lập nước ta đã thực hiện Biện pháp ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN không phân biệt dân tộc, giai cấp, ý thức hệ, tôn giáo, thành phần, nam nữ . . .bất cứ ai YÊU NƯỚC và nhất trí với MỤC ĐÍCH cách mạng là được tham gia Việt Minh chống giặc cứu nước. Nhưng sau chiến thắng 1975, Đảng ta đã tự động, không xin ý kiến nhân dân, tự đổi tên nước, đổi tên đảng, tự cho đảng có quyền lãnh đạo TUYỆT ĐỐI vượt lên trên cả Hiến pháp, chọn thể chế chính trị cộng sản, do đảng CÔNG NÔNG ĐỘC QUYỀN LÃNH ĐẠO trong xây dựng phát triển đất nước. Từ đó phạm mấy điều NHẦM LẪN rất đặc biệt là: Một, đã nhầm rất to, coi thành tích đấu tranh dành độc lập thống nhất là thành tích lãnh đạo của Đảng Cộng sản (có cương lĩnh, điều lệ mới). Hai, đã từ Thể chế chính trị DÂN CHỦ CỘNG HÒA, toàn dân đại đoàn kết không phân biệt giai cấp, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, theo phương châm Tự do dân chủ . . .đã NHẦM LẪN chuyển hoàn toàn sang thể chế chính trị độc đảng công nông toàn quyền thống trị, rất phân biệt giai cấp, ý thức hệ, tôn giáo, lấy chủ nghĩa Mác – Lê làm đường lối xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Tức là đã tự gạt đi phần hai của MỤC ĐÍCH cách mạng là TỰ DO DÂN CHỦ CỘNG HÒA, DÂN GIẦU NƯỚC MẠNH sang một bên, tập trung toàn bộ sức lực tâm trí vào xây dựng và bảo vệ thể chế Cộng sản ĐẢNG ĐỘC QUYỀN LÃNH ĐẠO, mà đó lại chính chỉ là BIỆN PHÁP chính trị chỉ cần trong giai đoạn chiến tranh, chứ không phải là tất cả Mục đích cách mạng của Nhân dân ta. Từ đó nẩy sinh các khuyết tật lớn như sau:

Một là, do công nông binh độc quyền lãnh đạo nên vì rất THIỂU NĂNG TRÍ TUỆ, KÉM VĂN HÓA, KINH NGHIỆM nên đã phải mò mẫm, xa vào không biết bao sai lầm khuyết tật lặp đi lặp lại trong quản lý xây dựng hòa bình. . . trong khi toàn dân Việt nam ta không phải là vẫn thấp kém như vậy ;

Hai là, theo thói quen độc quyền lãnh đạo và luôn luôn bí mật, chỉ theo nghị quyết nội bộ (quen tác phong chiến đấu cũ), từ tập quán xin – cho, ủng hộ, quyên góp, cấp phát, phân phối trong chiến tranh, nay đã thành thói quen và điều kiện cực tốt để khơi dậy, kích hoạt nẩy nở LÒNG THAM KHÔNG ĐÁY của con người nói chung, nhất là trong quốc doanh, trong các Chương trình xây dựng, các Dự án lớn nhỏ, nên đã bầy đặt, bóp méo nội dung, chất lượng, chi phí, tạo ra nạn bôi trơn, mua chuộc đủ các kiểu, THAM NHŨNG TIÊU CỰC đến nay đang đứng hàng đầu thế giới.

Ba là, để đảm bảo nắm thật chắc ĐỘC QUYỀN, bảo vệ thật tốt chế độ chính trị Cộng sản (không phải là Mục tiêu cách mạng), nên Đảng đã tự mình lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo, đề bạt, cất nhắc, điều động luân chuyển mọi loại cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo. . . Nhưng với “ý thức hệ chính trị” như nói trên, thì cán bộ nào rồi chẳng ít thì nhiều cũng được/ hay bị vi phạm đạo đức, coi pháp luật chỉ là cái vỏ bề ngoài . . .cho nên nay Đảng đã thấy sai lầm, cần mạnh mẽ chống tham nhũng tiêu cực, đúng ra là phải chống hết, nhưng như thế sẽ “hết người làm”, vậy là phải tìm “điển hình” để chống, thì lại gây mất đoàn kết mâu thuẫn nội bộ sâu sắc tạo nên bè phái lợi ích nhóm. . . Những khuyết tật to lớn nói trên cũng không ai có thể phủ nhận.

 Sai lầm của Đảng là cứ ĐỘC QUYỀN lãnh đạo, cứ ôm lấy hết nhưng không có cơ chế đảng phải chịu TRÁCH NHIỆM (không có luật quy định hoạt động và trách nhiệm theo luật của đảng), chỉ thực hiện DÂN CHỦ HÌNH THỨC (như sai lầm cực đoan duy ý chí của Liên Xô trước đây) trong khi toàn dân thì đã trưởng thành giỏi giang hơn trước rất nhiều, thế giới cũng đã vươn lên hiện đại, kinh tế thì lại muốn theo cơ chế thị trường, hội nhập thì với thế giới đã văn minh đa nguyên Công khai minh bạch, còn tình hình quốc tế lại đang rất phức tạp  . . . chính đó là những nguyên nhân căn bản nhất tạo ra SỰ RẤT THIẾU HỤT NĂNG LỰC TRÍ TUỆ, VĂN HÓA và THÔNG TIN, Hội nhập kém hiệu quả, cùng NHỮNG KHUYẾT TẬT RẤT NẶNG NỀ, RẤT PHỔ BIẾN (mà đảng tuy đang cố sức dàn xếp, khắc phục, nhưng vẫn bảo thủ, muốn làm sao bảo vệ BIỆN PHÁP (thể chế) cũ, nên lại càng thêm mang tiếng) vì vậy Đảng đã bị mất lòng tin to lớn trong nhân dân, đang rất khó khắc phục để đẩy đà đất nước tiến lên và quan hệ thuận lợi hiệu quả hơn nữa với thế giới. Cho nên, để thắng lợi toàn diện hơn nữa, vì sự nghiệp quang vinh của Đảng ta, xin kiến nghị Cần chọn biện pháp HỢP LÝ NHẤT hiện nay:Đại đoàn kết toàn Đảng và toàn Dân, dứt khoát coi nhân dân mới là Ông CHỦ, quay hoàn toàn trở lại Thế chế TỰ DO DÂN CHỦ CỘNG HÒA, cần làm ngay mấy nội dung ĐỔI MỚI chính trị phù hợp ĐƯỜNG LỐI CHUNG LỚN NHẤT rất đúng mà trước kia Đảng ta đã nêu ra:

1 Cần rất nghiêm chỉnh thực hiện chế độ Tự do dân chủ cộng hòa về thực chất, coi Nhân Dân là ông chủ thật sự, Đảng có thể coi mình là người YÊU NƯỚC nhất, nhưng không được tự coi mình là người CÓ QUYỀN nhất. Phải coi trọng “Xã hội dân sự” (hiện nay mới là các Đoàn thể quần chúng do Đảng tự lập ra và tự cho mình quyền lãnh đạo, tức là độc quyền làm ông chủ. Hơn thế, vì sai lầm khuyết điểm nhiều, nên đã phải ghi điều 4 vào trong Hiến pháp mới, như một sự áp đặt đối với nhân dân, cái thứ mà trước 1975  đảng ta không cần!)

 

 

 1. Trước đây, thực chất nhân dân ta, đảng ta chỉ giành chức Tổng bí thư cho mấy Đ/C xứng đáng nhất, như Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, hay Trường Chinh. Nhưng chúng ta đã không lường hết những khả năng xấu, ví dụ làm dân quá tin vào và sợ Tổng Bí thư, vì đã chuyển nội dung và chức danh đó cho bất cứ Đ/C nào ngồi vào vị trí cao nhất trong Đảng. Nay chúng ta nên quyết định chọn phương án “chắc ăn” hơn: Trung ương Đảng mới là người có vị trí cao nhất và có quyền quyết định cao nhất trong Đảng. Vị trí cao nhất về hành chính trong Đảng là Tập thể Bộ Chính trị, Ban bí thư. Vị trí cao nhất trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới là Bí thư Trung ương Đảng.

 

3. Đảng ta dứt khoát cần làm việc tập thể, quyết định quan trọng nhất là cần bỏ phiếu đa số trong Ban Chấp hành TƯ. QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG ĐẮN HỢP LÒNG DÂN NHẤT SẼ TỰ NÓ TẠO SỨC MẠNH QUTỀN LỰC LỚN NHẤT.  Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ là Tập thể tổ chức chỉ đạo xây dựng và thực hiện Nghị quyết TƯ và có những Quyết định và Chỉ thị thứ cấp, sau và trong phạm vi của Nghị quyết TƯ. Cần làm như thế là để tránh Tổng bí thư cứ như một ông Vua thủa trước, mặc dầu không phải Đ/C lãnh đạo mới nào cũng đủ tài năng trình độ và uy tín cần thiết. Hơn nữa trong thời đại mới thì yêu cầu trí tuệ và đại đoàn kết còn cao hơn trước rất nhiều. Ai cũng rõ: Trong chiến đấu vũ trang thì chính nghĩa, lòng dũng cảm và vũ khí là quyết định, nên Công nông đã đi đầu. Nhưng trong xây dựng hòa bình thì hiểu biết rộng, thông minh sáng tạo lại là yêu cầu cao, nên giới trí thức (của toàn dân) lại rất thích hợp nằm trong hàng ngũ lãnh đạo. Vì vậy, đảng công nông vẫn một mình ôm hết quyền lãnh đạo cao nhất trong thời đại văn minh hiện nay thì hiển nhiên là  NGƯỢC ĐỜI !

 

 1. Trên thế giới có phương án lãnh đạo theo tự do chọn lọc kiểu đa đảng chính trị. Phương án đó có những cái hay, nhưng cũng có cái chưa tốt, ví dụ bên Hoa Kỳ, mỗi khi thay đổi Tổng thống, tức thay đổi đảng lãnh đạo thường dễ thay đổi nhanh quá, dễ mang tính cực đoan (Nhưng dù sao, Hoa kỳ vẫn theo thể chế tự do dân chủ văn minh, không đi xâm chiếm các nước khác, ngược lại có nước đang xin gia nhập thành 1 bang của Hoa kỳ mà Hoa Kỳ vẫn chưa chịu nhận, vì sợ nước xin nhập này văn hóa còn thấp) Còn nước ta để ổn định và dân chủ nhất, thì không nên cực đoan kiểu ngược lại, mà nên chọn phương án hợp lý trung gian, tức Đảng chỉ là CỐ VẤN CHÍNH TRỊ CAO CẤP NHẤT, như kiểu ông Vua bên Nhật bản, Thái lan, Thụy điển, Anh quốc . . .không trực tiếp nhẩy vào làm cụ thể, dễ thiếu khách quan, vì người có quyền dễ chủ động tự gây ra hay dính vào sai lầm, dễ tham nhũng tiêu cực, mà chỉ có nhiệm vụ ngồi trên cao “cách ly” nhìn xuống khách quan quan sát toàn thể đồng bào, chỉ can thiệp vào công việc của Chính phủ khi Chính phủ làm gì quá cực đoan, sai lầm, ảnh hưởng đến toàn dân, đến vị thế toàn đất nước (Vì bên cạnh Đảng còn có các Tổ chức Nhân dân đầy thông minh, trí tuệ, cũng cố vấn được cho “Vua” và cho Chính phủ). Mọi quyết định quan trọng nhất đến vận mệnh quốc gia dân tộc thì chính Quốc hội phải là người quyết định cao nhất (CHÍNH VÌ VẬY CẦN NÂNG NHANH TẦM THỨC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI). Chủ tịch nước là người đại diện cao nhất nước, gần như thay nhà Vua hay Tổng thống. Trước khi quyết định thì Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận cần THAM KHẢO Ý KIẾN, tham khảo QUYẾT ĐỊNH của cả Ban Chấp hành TƯ Đảng, tối thiểu là của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (trong đó cũng đã có mặt “nhà vua” rồi). Và ngược lại. Như vậy là Dân chủ thực sự, thực hiện trao đổi, bàn bạc, tranh luận công khai, cũng tương đương TAM – TỨ QUYỀN PHÂN LẬP bên các nước Tư bản văn minh, chứ không Dân chủ hình thức, mà thực chất là ĐỘC QUYỀN ĐẢNG TRỊ, DUY Ý CHÍ như hiện nay (Ai dám đảm bảo những lãnh đạo trẻ mới mà TƯ sẽ một mình tuyển chọn, là dứt khoát tài giỏi hơn các vị lãnh đạo đi trước ? Đinh La Thăng do Đảng LỰA CHỌN, bồi dưỡng, đề bạt, điều động, tín nhiệm rồi nâng cấp CAO HƠN . . .chứ có ai ngoài đảng được tham gia đâu ? Vậy sai lầm khuyết điểm của Đinh La Thăng, và những ai giống thế, là do chính cái sai lầm của thể chế chính trị độc quyền đảng trị đã tạo ra! ).
 2. Trên cơ sở đó đề nghị Đảng không cần giữ lại và nhập chức Tổng Bí thư vào với Chức Chủ tịch nước, tránh tình trạng lại tập trung thêm quyền lực vào một người, nên sẽ sinh ra khó tuyển chọn, khó thực hiện, dễ lại sai lầm. Hiện nay, khi Đ/C Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu, thì cứ tự nhiên là để Trưởng Ban Bí thư TƯ Đảng (hiện nay đang là Đ/C Đinh Thế Huynh), sẽ chủ trì chung cả Bộ Chính trị lẫn Ban Bí thư, là đầu mối từ phía Trung ương Đảng tư vấn cho bên Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận. Còn đối ngoại thì như vậy đương nhiên là sẽ hết phức tạp: Chủ tịch nước, đã nằm trong Bộ Chính trị, sẽ đại diện cho tất cả 4 bên của nước ta. Sau này, để kết hợp làm gương mẫu trong sắp xếp lại tổ chức, tinh giản biên chế, sắp tới nên nhập 2 tổ chức Bộ Chính trị và Ban Bí thư TƯ đảng này lại làm một. Cũng vậy, chúng ta nên khiêm tốn, đưa ra nguyên tắc cờ búa liềm đứng sau cờ Tổ quốc, điều đó tuy rất hình thức, nhưng báo hiệu cho nhân dân biết là Đảng đã ĐỔI MỚI TƯ DUY thật lòng.
 1. Nhân dịp này, Đất nước ta nên RÀ LẠI tất cả những gì quan trọng nhất mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận đã ký kết hợp tác với nước ngoài từ trước đến nay theo thể lệ cũ, tức là thể lệ Trung ương cứ tự động ngấm ngầm ký kết, đã không công bố công khai minh bạch cho ÔNG CHỦ - TOÀN DÂN - biết, nên bây giờ cần để Toàn dân và “Tứ quyền triều đình” phân lập được cùng công khai rà lại, quyết định lại và cùng chịu trách nhiệm.
 2. Có 2 ý cụ thể có thể nên quyết định ngay: Bất cứ ở đâu muốn treo cả 2 cờ Tổ quốc và cờ Đảng thì buộc phải treo cờ Tổ quốc trước hoặc trên cờ đảng. Bất cứ ở đâu Công an cũng không được đánh dân, cần sử đúng – sai theo luật.

 

Tóm lại,

Đảng cần quay trở lại THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ như thời làm Cách mạng nghiêm chỉnh: Đại đoàn kết, Tự do, Dân chủ, Cộng hòa, Đa nguyên, trong sạch, công khai, minh bạch, chủ yếu như từ 1975 trở về trước, để dẫn đầu cả nước ĐỔI MỚI, sáng tạo, VÌ DÂN, VÌ NƯỚC, từng bước vận dụng kết quả Nguyên lý Tích – Tản và hướng dần tới Đạo Vũ Trụ mà Loài người đang nghiên cứu.

Hà Nội, ngày 12 tháng 6, năm 2017

Tư duy Tập thể

Ghi chú: Kiến nghị trên đã được sửa lần 2 sau khi tiếp thu ý kiến góp của một số lão thành cách mạng và chuyên gia khoa học, ý kiến góp chính tóm tắt như sau:

1.Mục tiêu của cách mạng là giải phóng dân tộc để xây dựng đất nước Độc lập Tự do Giầu có Sung sướng là rất đúng đắn. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN giai đoạn cách mạng vũ trang về cơ bản cũng là rất đúng đắn; trong giai đoạn xây dựng hòa bình cũng có nhiều thành tựu, nhưng do chọn biện pháp QUÁ DUY Ý CHÍ, THIỂU NĂNG CHÍ TUỆ, VĂN HÓA TOÀN DÂN và TOÀN ĐẢNG CÒN THẤP KÉM, còn nhiều NHẦM LẪN, THẾ GIỚI VẪN QUÁ PHỨC TẠP. . . nên đã có nhiều sai lầm thiếu sót, vì vậy sẽ chỉ khắc phục được, nếu CẢ NƯỚC ĐẠI ĐOÀN KẾT và quyết tâm ĐỔI MỚI thật sự. Cần phải nhận thức rõ ràng SAI LẦM CHÍNH là: Đã nhầm lẫn coi Chế độ chính trịMục tiêu cách mạng, thực ra Chế độ chính trị chỉ là Biện pháp cách mạng, vì vậy, biện pháp cần và có thể thay đổi uyển chuyển dễ dàng tùy theo tình hình cụ thể! Đừng vì quyền lợi cá nhân, lợi ích nhóm hay bị sức ép mà kiên trì, bảo thủ, cứ ôm khư khư lấy thể chế chính trị sai lầm cũ (nên chiếu theo Nguyên lý tích – tản và Đạo Vũ Trụ).

 

2.Hiện nay có 2 khuynh hướng rất cực đoan: Một là cương quyết kiên trì bảo vệ Chính thể cộng sản cũ, hai là đập tan chính thể cũ sai lầm này đi. Nên có phương án Trung gian hợp lý nêu trong kiến nghị nói trên, sửa từng bước vũng chắc, sẽ được toàn dân ủng hộ (vì mấy chục năm đã theo thể chế sai lầm, thì tối thiểu cũng trên ½ dân số là đã bị sai lầm theo !).

 

3. Thanh niên ta rất nhiều người thông minh lắm, thế giới họ cũng thừa nhận. Ta cần đổi mới cho nhanh để tận dụng sớm được những TÀI NĂNG mới này ./.

 

 

bài viết liên quan

TS.VŨ DUY PHÚ

  Tiến sĩ ngành điện tử Hungary - Hungary Academ.ph.D

  Người đồng sáng lập hội vô tuyến điện tử Việt Nam ( REV ).

  Co-founder. VietNam Radio-Electronic Association

  Người sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam ( VEIA ).

  Founder. VN Electronic-informatic Industries Association

  Người sáng lập Viện những vấn đề phát triển Việt Nam ( VIDS ).

  ​Founder. VN Institute of Development Studies

  Người sáng lập diễn đàn lý luận phát triển ( FODS ).

  Founder. Forum of Development Studies

Tư duy tập thể 2016

Bài viết và góp ý xin gửi về email: [email protected]


Số người đang online: 2

Số người đã truy cập: 121722